• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ธมฺมธโร
วัดอมรินทราม
22
เตชพโล
วัดปราสาทขุมดิน
23
ธมฺมวโร
วัดหนองบัว
24
ปิยวโร
วัดสว่างโพธิ์ศรี
25
อติวีโร
วัดดาราวาส
26
ฐิตโสภโณ
วัดจำปา
27
วิสุทฺธสีโล
วัดเกตุวราราม
28
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีสว่างโคกสะอาด
29
พุทธวโร
วัดบ้านประทุน
30
โรจนญาโณ
วัดหมอนเจริญ
31
โอภาโส
วัดพนมพัฒนา
32
อคฺคจิตฺโต
วัดแจ้งนานวน
33
ถาวโร
วัดโพธาราม
34
วิชโย
วัดขมิ้น
35
กิตฺติธมฺโม
วัดอิสาณ
36
ยติกโร
วัดปราสาทแก้ว
37
อคฺควํโส
วัดแจ้งสว่าง
38
ธีรธมฺโม
วัดโคกพยุง
39
สุทฺธิโก
วัดโคกลำดวน
40
สนฺตจิตฺโต
วัดศรีโพธิ์ทอง
41
กตปุญฺโญ
วัดศาลาเย็น
42
อนาลโย
วัดโสภณ
43
ผาสุโก
วัดจำปาธาราราม
44
วรญาโณ
วัดหนองคันชั่ง
45
ปภสฺสโร
วัดใหม่ดงเย็น
46
อติพโล
วัดบ้านขี้เหล็ก
47
ภทฺตธมฺโม
วัดโพธิ์หนองหว้า
48
ปญฺญาวชิโร
วัดป่าบ้านโบก
49
โกวิโท
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง
50
อภิวโร
วัดบัวหวาย
51
ฉนฺทโก
วัดบ้านแคนบน
52
ปญฺญาคโม
วัดบรมธาตุ
53
อุปคุตฺโต
วัดกระพุ่มรัตน์
54
กิตติญาโณ
วัดสายกุหลาบ
55
ยุตฺตธมฺโม
วัดแจ้งสว่าง
56
ปภากโร
วัดท่าอัมพวัน
57
โชติปญฺโญ
วัดตุงคนิวาส
58
ธมฺมวํโส
วัดพระโกฎิสุขสำราญ
59
ชวโน
วัดปราสาททอง
60
จนฺทวํโส
วัดประชาอุทิศ
61
ปุญฺญากาโม
วัดศรีธาตุน้อย
62
ปริปุญฺโญ
วัดราษฎร์แจ่มจันทร์
63
สิริวณฺโณ
วัดตาตอม
64
จกฺกวโร
วัดบ้านตาฟาง
65
ฐิตธมฺโม
วัดประชาสามัคคี
66
ฐานิสฺสโร
วัดศิลาราม
67
นิพฺภโย
วัดโพธิ์สว่างโพนครก
68
เตชพโล
วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม
69
วฑฺฒวํโส
วัดรัตนวราราม
70
ฐิตญาโณ
วัดโนนดู่สุวรรณาราม
ทั้งหมด 424 รายการ
2 / 9