• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
161
ปสสนฺโต
วัดสามโค
162
จนฺทโชโต
วัดศรีสุดาวรรณ
163
ปญฺญาทีโป
วัดบ้านทำนบ
164
สญฺญโม
วัดสว่างหนองอียอ
165
ปภสฺสโร
วัดสามัคคีศรีบูรพา
166
ธมมฺทีโป
วัดโนนแคน
167
อริยวํโส
วัดศรีสว่างโคกสะอาด
168
ฐานวโร
วัดบูรพาราม
169
ปุญญสิริ
วัดแสงบูรพา
170
ปริสุทฺโธ
วัดปราสาทเทพนิมิต
171
อภิวณฺโณ
วัดนิมิตรรัตนาราม
172
ติสฺสวํโส
วัดธรรมวงศา
173
ธีรปญฺโญ
วัดศรีอาเสก
174
กตปุญโญ
วัดชัยมงคล
175
จารุธมฺโม
วัดสุขุมาลัย
176
จนฺทโชโต
วัดบูรณ์สะโน
177
จนฺทาโภ
วัดโนนสวรรค์
178
คมฺภีรปญฺโญ
วัดหนองสนิท
179
กิตฺติคโณ
วัดขุนหาร
180
กลฺยาโณ
วัดโมฬีวงษา
181
กนฺตจารี
วัดหนองเหล็ก
182
อคฺควณฺโณ
วัดประทุมสว่าง
183
ทินนวโร
วัดลำดวนพัฒนา
184
ถาวโร
วัดอิสาณบ้านนาวอง
ทั้งหมด 424 รายการ
9 / 9