• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
อชิโต
วัดควนปริง
22
กิตฺติภทฺโท
วัดบ้านพลู
23
สิริปญฺโญ
วัดในวัง
24
โกวิโท
วัดบ้านเก่า
25
ญาณวํโส
วัดธรรมโฆษณ์
26
จนฺทโชโต
วัดปัจจันตาราม
27
สหปุญโญ
วัดแหลมพ้อ
28
ธนาคโม
วัดทะเลน้อย
29
กตธมฺโม
วัดคูหาใน
30
วิสารโท
วัดโพธาวาส
31
มหาลาโภ
วัดควนลัง
32
อุชุจาโร
วัดวังใหญ่
33
กิตฺติปาโล
วัดนาทวี
34
ติสฺสโร
วัดไทรพอน
35
สุมโณ
วัดวังผาสามามัคคี
36
สุวณฺโณ
วัดลานแซะ
37
อนนฺโต
วัดระโนด
38
ญานรโต
วัดอมฤตวราราม
39
สิทฺธิชโย
วัดโพธาราม
40
ปคฺโณ
วัดตีนเมรุศรีสุดาราม
41
สมจิตฺโต
วัดสวนเทศ
42
ผลธมฺโม
วัดจันทร์
43
อติพโล
วัดไทรใหญ่
44
จกฺกวโร
วัดหนองหอย
45
วิจิตฺโต
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
46
พรหมญาโณ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
47
อินฺทสาโร
วัดเจดีย์งาม
48
ฐิตธมฺโม
วัดไสท้อน
49
ถิรสทฺโธ
วัดป่าแก่บ่อหิน
50
ธนภทฺโท
วัดโดนคลาน
51
คุณวีโร
วัดช่องเขา
52
ฐานุตฺตโร
วัดนาหม่อม
53
โชติปญฺโญ
วัดตางหน
54
กิตฺติวณฺโณ
วัดพรหมประดิษฐ์
55
ฐิตสีโล
วัดหน้าเมือง
56
กนฺตสุโภ
วัดดอนศาลา
57
ธมฺมสาโร
วัดศรีสว่างวงศ์
58
วชิรธมฺโม
วัดมหัตตมังคลาราม
59
ธมฺมโชโต
วัดห้วยคู
60
ถาวโร
วัดทุ่งลาน
61
ชุตินธโร
วัดเที่ยงธรรมวนาราม
62
วรญาโณ
วัดเขาเจียก
63
ปริปุณฺณสีโล
วัดเขาน้อย
64
ติสฺสโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
65
ฐานุตฺตโร
วัดพิกุลทอง
66
ทีปธมฺโม
วัดเขาบ่อ
67
ภูริปญฺโญ
วัดภูเขาหลง
68
ติกขวีโร
วัดทุ่งยาว
69
สิริวฑฺฒโก
วัดชนาธิปเฉลิม
70
วิสุทธสีโล
วัดหัวถนน
ทั้งหมด 341 รายการ
2 / 7