• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
121
สงฺควโร
วัดสามบ่อ
122
ธมฺญาณเมธี
วัดลอน
123
วรธมฺโม
วัดท้ายยอ
124
ติสฺสโร
วัดลำชิง
125
วิวฑฺฒโณ
วัดควนปริง
126
ฐิตาฑฺฒโน
วัดภัทราราม
127
กนฺตสีโล
วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์
128
ปญญาทีโป
วัดขนุน
129
ปญญาธโร
วัดควนปริง
130
จนฺทสโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
131
โพธิธมฺโม
วัดชนาธิปเฉลิม
132
สิริปญฺโญ
วัดไทรงาม
133
จิรธมฺโม
วัดทุ่งขมิ้น
134
ฐานธมฺโม
วัดแหลมทราย
135
โชติปญโญ
วัดทุ่งขึงหนัง
136
กิตฺติสาโร
วัดวาส
137
ชวนปญฺโญ
วัดทุ่งแนะ
138
อาภาธโร
วัดเกษตรชลธี
139
ปภสฺสโร
วัดอมฤตวราราม
140
ปริสุทธฺโธ
วัดบ่อบัวแก้ว
141
อภินนฺโท
วัดควนเนียง
142
อภิปสนฺโน
วัดนิคมประสาท
143
ธมฺมธโร
วัดชมภูนิมิตร
144
อิสฺสโร
วัดแหลมดิน
145
เตชสีโล
วัดสมหวัง
146
สุวณฺโณ
วัดประตูเขียน
147
วฑฒโน
วัดปากบารา
148
พุทธธมฺโม
วัดควนปริง
149
กตกิจฺโจ
วัดบ้านขาว
150
กิตติปญฺโญ
วัดแม่เปียะ
151
คณิสฺสโร
วัดโคกชะงาย
152
ปริปุณฺโณ
วัดบ้านสวน
153
สุชีโว
วัดบางทีง
154
สุจิตฺโต
วัดปัจจันตาราม
155
สุวโจ
วัดกุมภีลบรรพต
156
กีตฺติปญฺโญ
วัดควนลัง
157
ปญฺญาวุโธ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
158
ฐานวฑฺฒโน
วัดคลองเปล
159
อนุตฺตโร
วัดควนเนียง
160
สจฺจวโร
วัดอัมพวนาราม
161
อคฺคปญฺโญ
วัดไร่เหนือ
ทั้งหมด 341 รายการ
7 / 7