• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
จกฺกวโร
วัดหนองหอย
22
วิจิตฺโต
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
23
พรหมญาโณ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
24
อินฺทสาโร
วัดเจดีย์งาม
25
ฐิตธมฺโม
วัดไสท้อน
26
คุณวีโร
วัดช่องเขา
27
ฐานุตฺตโร
วัดนาหม่อม
28
โชติปญฺโญ
วัดตางหน
29
กิตฺติวณฺโณ
วัดพรหมประดิษฐ์
30
ฐิตสีโล
วัดหน้าเมือง
31
ธมฺมสาโร
วัดศรีสว่างวงศ์
32
วชิรธมฺโม
วัดมหัตตมังคลาราม
33
ธมฺมโชโต
วัดห้วยคู
34
ปริปุณฺณสีโล
วัดเขาน้อย
35
ติสฺสโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
36
ทีปธมฺโม
วัดเขาบ่อ
37
ภูริปญฺโญ
วัดภูเขาหลง
38
วิสุทธสีโล
วัดหัวถนน
39
ปุริมโน
วัดอรุณดาราราม
40
ปสนฺนจิตฺโต
วัดคูขุด
41
สิทฺธิสาโร
วัดลำชิง
42
วีรโชโต
วัดลำชิง
43
วรสทฺโธ
วัดวังโต้
44
อานนฺโท
วัดศาลาโพธิ์
45
ฐิตปุญโญ
วัดหัวป้อมใน
46
ฉนฺทสุโภ
วัดสถิตย์ชลธาร
47
วิชาโต
วัดนาหว้า
48
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดป่ากอสุวรรณาราม
49
สุวณฺโณ
วัดศรีสว่างวงศ์
50
คุณยุตฺโต
วัดควนลัง
51
ปญฺญาวโร
วัดในวัง
52
สีหราโช
วัดในวัง
53
ถิรจิตฺโต
วัดไสท้อน
54
จารุวณฺโณ
วัดหัวถนน
55
ธีรปญฺโญ
วัดหัวถนน
56
ธมฺมสิริ
วัดโคกม่วง
57
วิสุทฺธิญาโณ
วัดราษฎร์บำรุง
58
วรเชฎโฐ
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
59
อนนฺตวิริโย
วัดชัยมงคล
60
ภูริวฑฺฒโก
วัดโคกสมานคุณ
61
ปิยธมฺโม
วัดสถิตชลธาร
62
สุทธิวํโส
วัดพังลา
63
สิริปุญฺโญ
วัดปัจจันตาราม
64
จนฺทาโภ
วัดคลองเปล
65
ถิรจิตฺโต
วัดศาลาหลวงล่าง
66
ชุติมนฺโต
วัดหัวป้อมใน
67
ธมฺมจาโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
68
ปคุโณ
วัดเขาตกน้ำ
69
สิริปญฺโญ
วัดบ้านใหม่
70
พลวฑฺฒโน
วัดโคกเหรียง
ทั้งหมด 230 รายการ
2 / 5