• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
81
สุทฺธสทฺโธ
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
82
ปสนฺโน
วัดแจ้ง
83
โฆสโก
วัดสุวรรณาราม
84
เตชธมฺโม
วัดเกาะใหญ่
85
ชาตฺวณฺโณ
วัดห้วยพุด
86
จิตฺตสุโภ
วัดพิกุล
87
โยคมุตฺโต
วัดควนหวาด
88
สงฺควโร
วัดสามบ่อ
89
วรธมฺโม
วัดท้ายยอ
90
ติสฺสโร
วัดลำชิง
91
ปญญาทีโป
วัดขนุน
92
จนฺทสโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
93
สิริปญฺโญ
วัดไทรงาม
94
ฐานธมฺโม
วัดแหลมทราย
95
กิตฺติสาโร
วัดวาส
96
ชวนปญฺโญ
วัดทุ่งแนะ
97
อาภาธโร
วัดเกษตรชลธี
98
ปภสฺสโร
วัดอมฤตวราราม
99
ปริสุทธฺโธ
วัดบ่อบัวแก้ว
100
อภินนฺโท
วัดควนเนียง
101
อภิปสนฺโน
วัดนิคมประสาท
102
สุวณฺโณ
วัดประตูเขียน
103
กตกิจฺโจ
วัดบ้านขาว
104
กิตติปญฺโญ
วัดแม่เปียะ
105
สุชีโว
วัดบางทีง
106
สุจิตฺโต
วัดปัจจันตาราม
107
กีตฺติปญฺโญ
วัดควนลัง
108
ปญฺญาวุโธ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
109
ฐานวฑฺฒโน
วัดคลองเปล
110
อนุตฺตโร
วัดควนเนียง
ทั้งหมด 230 รายการ
5 / 5