• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ยตฺติโก
วัดธรรมประยูร
22
สุภกิจฺโจ
วัดทุ่งยาว
23
อธิมุตโต
วัดหัวเตย
24
อุชุจาโร
วัดโคกทราย
25
ปสนฺโน
วัดป่าบอนต่ำ
26
พลธมฺโม
วัดท่าลาด
27
จารุวณฺโณ
วัดท่าโกวนาราม
28
สิรินฺธโร
วัดภูเขาทอง
29
ชินุตฺตโม
วัดศาลาไม้ไผ่
30
อายุวฑฺฒโก
วัดสุภาษิตาราม
31
โกวิโท
วัดเขาป้าเจ้
32
เตชธมฺโม
วัดพังกิ่ง
33
สุเมโธ
วัดควนแร่
34
อาจารปาโล
วัดหัวหมอน
35
รตินฺธโร
วัดปากสระ
36
ธนปญฺโญ
วัดเขาเจียก
37
ปริปุณฺโณ
วัดโพธาวาส
38
จิรายุทฺโธ
วัดโคกคีรี
39
ฐานธมฺโม
วัดกลาง
40
โชติปาโล
วัดลานแซะ
41
อินฺทปญฺโญ
วัดคูหาสวรรค์
42
สุทฺธิญาโณ
วัดควนแพรกหา
43
ฐานจาโร
วัดโคกโดน
44
ธมฺญาณเมธี
วัดลอน
45
วิวฑฺฒโณ
วัดควนปริง
46
ฐิตาฑฺฒโน
วัดภัทราราม
47
ปญญาธโร
วัดควนปริง
48
โชติปญโญ
วัดทุ่งขึงหนัง
49
อิสฺสโร
วัดแหลมดิน
50
เตชสีโล
วัดสมหวัง
51
พุทธธมฺโม
วัดควนปริง
52
คณิสฺสโร
วัดโคกชะงาย
53
ปริปุณฺโณ
วัดบ้านสวน
54
สจฺจวโร
วัดอัมพวนาราม
55
อคฺคปญฺโญ
วัดไร่เหนือ
ทั้งหมด 85 รายการ
2 / 2