• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
สิริภทฺโท
วัดน้ำรอบ
22
ฐานธมฺโม
วัดปากคลอง
23
สนฺติถโร
วัดปากคลอง
24
สนฺชโย
วัดพัฒนาราม
25
คุตฺตธมฺโม
วัดชโลตตมาราม
26
เกสโร
วัดกาฬสินธุ์
27
วราสโย
วัดหัวกรูด
28
สามตฺถิโก
วัดทุ่งหลวง
29
สุธมฺโม
วัดท่ายางกลาง
30
สุรตโน
วัดบ้านแสง
31
ทสฺสนธมฺโม
วัดแหลมปอ
32
พลญาโณ
วัดปราการ
33
สิริปญฺโญ
วัดพระบรมธาตุไชยา
34
กตปุญฺโญ
วัดไทร
35
ฐานวโร
วัดพังกาญจน์
36
นายโก
วัดบางสวรรค์
37
จารุธมฺโม
วัดตรีธาราราม
38
สกฺกธโร
-
39
อตฺตทีโป
วัดชุมพรรังสรรค์
40
อุตฺตโม
วัดมะปริง
41
อภิญาโณ
วัดเนินสุวรรณ
42
เตชปญฺโญ
วัดคอเตี้ย
43
สุเมโธ
วัดควนทอง
44
คุตตสีโล
วัดพังกาญจน์
45
มหาสกฺโก
วัดถ้ำพันธุ์รัตน์
46
ติสฺสวํโส
วัดคีรีไพรสณฑ์
47
วีรชโย
วัดเวียง
48
โชติวํโส
-
49
พุทธสโร
วัดบางใบไม้
50
อคฺคปญฺโญ
วัดพัฒนาราม
51
กิตฺติวุฒโฑ
วัดสุวรรณาราราม
52
ขนฺติโก
วัดวิชิตดิตถารา
53
สิรินฺธโร
วัดไทร
54
ธีรปญโญ
วัดท่าเจริญ
55
จตฺตมโล
วัดเขาปูน
56
ปภาโส
วัดกาฬสินธุ์
57
ฐิตคฺโณ
วัดถ้ำสิงขร
58
วิสุทฺโธ
วัดโพหวาย
59
ตปสีโล
วัดวิสัยนรรพต
60
รกฺขิตสีโล
วัดวิภาวดีวราราม
61
ปญฺญาวุโธ
วัดคุณาราม
62
สารเมธี
วัดจันทราวาส
63
ฐิตสทฺโธ
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
64
ญาณเมธี
วัดช่องรอ
65
ฐานธมฺโม
วัดท่าเสวียด
66
สุรวํโส
วัดพระบรมธาตุไชยา
67
สุเมธโส
วัดน้ำรอบ
68
โชติปญโญ
วัดพะงุ้น
69
ธีรปญฺโญ
วัดสุวรรณธาราม
70
ถาวโร
-
ทั้งหมด 253 รายการ
2 / 6