• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยวณฺโณ
วัดไกรสร
2
จรณสุทโธ
-
3
กลฺยาณธมฺโม
วัดเกษตรราราม
4
ฐิตรตโน
วัดบางใบไม้
5
โอวาทกาโม
วัดดอนกะถิ่น
6
ชวโน
วัดบางใหญ่
7
ญาณวีโร
วัดบ่อมะปริง
8
อสิญาโณ
วัดคลองขนุน
9
พทฺธสีโล
วัดควนศรี
10
ปิยสีโล
วัดตะกรบ
11
ชยากโร
วัดโพธาวาส
12
ชวนปญฺโญ
วัดตรนาราม
13
อมรธมฺโม
วัดพัฒนารมย์
14
โสภโณ
วัดกาฬสินธุ์
15
กิตฺติโก
วัดควนทอง
16
กิตติธโร
วัดตรีธาราราม
17
ปริชาโน
วัดนาทุ่ง
18
ฐิตปุญฺโญ
วัดสระเกศ
19
อภิชโย
วัดสมุทราราม
20
ภูริญาโณ
วัดบ่อพุทธาราม
21
อธิวโร
วัดสามัคคีธรรม
22
ธมฺมโชโต
วัดศัทธาวนาราม
23
ดร.อตฺถยุตฺโต
วัดบ้านนา
24
ถาวโร
วัดเฉลิมพระเกียรติ
25
ติสฺสโร
-
26
วิสุทฺธสีโล
วัดท่าเจริญ
27
กิตฺติธโร
วัดบางใบไม้
28
อิทฺธิญาโร
วัดท่าเจริญ
29
ฐิตธมฺโม
วัดกาฬสินธุ์
30
กนฺตสีโล
วัดพระพรหม
31
จิตฺตวิริโย
วัดฑีฆาราม
32
สีลวิทสุทฺโท
วัดคุณาราม
33
สุชีสุทฺโธ
วัดไกรสรเขตราราม
34
ขนฺติธมโม
วัดไกรสร
35
สิริภทฺโท
วัดน้ำรอบ
36
สนฺชโย
วัดพัฒนาราม
37
คุตฺตธมฺโม
วัดชโลตตมาราม
38
เกสโร
วัดกาฬสินธุ์
39
สามตฺถิโก
วัดทุ่งหลวง
40
สุรตโน
วัดบ้านแสง
41
พลญาโณ
วัดปราการ
42
สิริปญฺโญ
วัดพระบรมธาตุไชยา
43
กตปุญฺโญ
วัดไทร
44
ฐานวโร
วัดพังกาญจน์
45
นายโก
วัดบางสวรรค์
46
จารุธมฺโม
วัดตรีธาราราม
47
สกฺกธโร
-
48
อุตฺตโม
วัดมะปริง
49
อภิญาโณ
วัดเนินสุวรรณ
50
สุเมโธ
วัดควนทอง
ทั้งหมด 163 รายการ
1 / 4