• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
คุตตสีโล
วัดพังกาญจน์
22
มหาสกฺโก
วัดถ้ำพันธุ์รัตน์
23
ติสฺสวํโส
วัดคีรีไพรสณฑ์
24
วีรชโย
วัดเวียง
25
พุทธสโร
วัดบางใบไม้
26
อคฺคปญฺโญ
วัดพัฒนาราม
27
ขนฺติโก
วัดวิชิตดิตถารา
28
สิรินฺธโร
วัดไทร
29
ธีรปญโญ
วัดท่าเจริญ
30
ปภาโส
วัดกาฬสินธุ์
31
ฐิตคฺโณ
วัดถ้ำสิงขร
32
วิสุทฺโธ
วัดโพหวาย
33
ปญฺญาวุโธ
วัดคุณาราม
34
ฐิตสทฺโธ
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
35
ฐานธมฺโม
วัดท่าเสวียด
36
สุรวํโส
วัดพระบรมธาตุไชยา
37
ธีรปญฺโญ
วัดสุวรรณธาราม
38
ถาวโร
-
39
วราสโย
วัดบ้านส้อง
40
กนฺตสีโล
วัดคลองขนุน
41
สุภชโย
วัดเวียงสระ
42
สราวุโธ
วัดพัฒนาราม
43
วีรชโย
วัดวิภาวดีวนาราม
44
ปริสุทโธ
-
45
รตนโชโต
วัดท่าไทร
46
มงฺคโล
วัดเวียง
47
กตคุโณ
-
48
ญาณิสฺสโร
วัดซอยสิบ
49
นิพฺภโย
วัดวชิราราม
50
วณฺณวีโร
วัดพระประสพ
51
ขนฺติธโร
วัดสุวรรณธาราราม
52
วิสุทฺธสีโล
วัดพัฒนาราม
53
จิตฺตญาโณ
วัดไกรสร
54
ปัญฺญาวุฑโฒ
วัดเกาะเจริญสันติธรรม
55
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร
56
คนฺธาโร
วัดเขาพระอินทร์
57
ภิรโต
-
58
โฆสิโต
วัดบางสวรรค์
59
อาภาธโร
วัดคีรีไพรสณฑ์
60
ฐานจาโร
วัดนันทาราม
61
วิสารโท
วัดน้ำรอบ
62
สญญโต
วัดท่าโรงช้ารง
63
อธิปุญโญ
วัดพุทธบูชา
64
ธมฺมโชโต
วัดอัมพรา
65
วรกิจโจ
วัดสุนทรนิวาส
66
ธีรภทฺโท
วัดตาขุน
67
อรินฺธโร
วัดธารน้ำไหล
68
ฐิตสีโล
วัดธารวดี
69
วิชโย
วัดทุ่งหลวง
70
อนฺทปญฺโญ
วัดไกสรเขตราราม
ทั้งหมด 163 รายการ
2 / 4