• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
กิตฺติสมฺปนฺโณ
วัดสมัยสุวรรณ
42
ปญฺญาวชิโร
วัดพุมเรียง
43
ปิยวฑฺฒโน
วัดคลองตาล
44
อนาลโย
วัดตรณาราม
45
ยติกโร
วัดสันติคีรีรมย์
46
อิทฺธิญาโณ
วัดสุทธาวาส
47
เตชปุญฺโญ
วัดเขานิพันธ์
48
ปญฺญาภาโค
วัดท่าไทร
49
ปริปุณโณ
วัดเขาแก้ว
50
อติวีโร
วัดควนท่าแร่
51
นิคมธมฺโม
วัดอู่ตะเภา
52
กฺกธมฺโม
วัดทุ่งเซียด
53
ฐิตเมโธ
วัดควนท่าแร่
54
วิสุทฺธิสาโร
วัดวารีวงศ์
55
ธมฺมวโร
วัดหนองไทร
56
อินฺทวีโร
วัดทุ่งเซียด
57
อคฺคโชโต
วัดชัยธาราวาส
58
จนฺทสโร
วัดธารน้ำไหล
59
สุวณฺโณ
วัดควนท่าแร่
60
กตปุญโญ
วัดพังกาญจน์
61
สุเมธโส
วัดสมัยสุวรรณ
62
โชติปญฺโญ
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
63
คนฺธาโร
วัดพระพรหม
64
กมโล
วัดเขาชานาราม
65
อนฺตโร
วัดไกรสรเขตราราม
66
อาริยธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
67
ธีรญาโณ
วัดธัญญาราม
68
กิจฺจโก
วัดศรีสมนึกบำรุงธรรม
69
โชติธมฺโม
วัดบางพลา
70
กิตฺติปาโล
วัดนันทาราม
71
-
วัดท่ามะปริง
72
-
วัดสุมังคลาราม
73
-
วัดสมหวังวนาราม
74
-
วัดท้องอ่าว
75
-
วัดกาฬสินธุ์
76
โชติญาโณ
วัดควนสุบรรณ
77
ฐานิสสโร
-
78
จิรธมฺโม
วัดบางมะเดื่อ
79
-
วัดดอนกะถิน
80
ปญฺญาวโร
วัดอัมพวัน
81
วิชโย
วัดเกาะธรรมประทีป
82
-
วัดพัฒนาราม
83
-
วัดควนท่าแร่
84
-
-
85
กิตฺติสาโร
-
86
สิริธมฺโม
วัดปากคลอง
87
สทฺธาธิโก
วัดสมหวัง
88
อนิวตฺโต
วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤฎ์
89
อาสโภ
วัดหนองไทร
90
กตปุญฺโญ
วัดบางมะเดื่อ
ทั้งหมด 163 รายการ
3 / 4