• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
-
วัดบุญบันเทิง
62
-
วัดหนองไทร
63
อภิกิญฺจโณ
วัดโลกการาม
64
-
วัดพระบรมธาตุไชยา
65
-
วัดภูเขาทอง
66
-
วัดคลองปราบกัลยาราม
67
สุมงฺคโล
วัดบ้านส้อง
68
ฐานจาโร
วัดตะกรบ
69
ขนฺติธมฺโม
วัดถ้ำวราราม
70
วิสุทฺธิญาโณ
วัดพังกาญจน์
71
กิตฺติปญฺโญ
วัดจันทนาราม
72
อริฎฐโก
วัดพระแสง
73
สิริธมฺโม
วัดท่าเจริญ
ทั้งหมด 163 รายการ
4 / 4