• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
กตปุญฺโญ
วัดวาลุการาม
22
ฐานวุฑฺโฒ
วัดบ้านโหมง
23
รวิวํโส
วัดถ้ำเขาล้าน
24
เตชปญฺโญ
วัดไทถาวร
25
กมฺมสุทโธ
วัดท่ายางเหนือ
26
อชิโต
วัดสุบรรณนิมิตร
27
ฉนฺทโก
วัดบางคู
28
ชาตปุญฺโญ
วัดเขาปูน
29
ตุฎฐจิตโต
วัดน้ำฉ่า
30
อรุโณ
วัดปากคลอง
31
-
วัดพระขวาง
32
เขมธมฺโม
วัดแหลมลำภู
33
-
วัดโพธิราม
34
ธนลาโภ
วัดบ้านนา
35
-
วัดดอนรวบ
36
-
วัดชัยธาราวาส
37
-
วัดแหลมปอ
38
-
วัดราชบุรณะ
39
-
-
40
อสโม
วัดสามัคคีชัย
41
โชติธมฺโม
วัดทุ่งหงส์
42
วิริยธฺโร
วัดวิสัยเหนือ
43
-
วัดหน้าค่าย
44
-
วัดจันทราวาส
45
-
วัดโสมสิริวัฒนาราม
46
-
วัดน้ำฉา
47
สุเมธโส
วัดควนดอกไม้
48
สิริวณฺโณ
วัดเขากล้วย
49
ทีฆายุโก
วัดเชิงคีรี
50
อภิรโต
วัดโพธิการาม
51
-
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์
52
-
วัดมณีสพ
53
-
วัดถ้ำสิงห์
54
-
วัดหัวถนน
55
-
วัดขุนกระทิง
56
โชติปญฺโญ
วัดคูขุด
57
ธวชฺโช
วัดถ้ำบางน้ำจืด
58
-
วัดสวนสมบูรณ์
59
โกสโล
วัดศรีสุเทพ
60
-
วัดชลธีพฤกษาราม
ทั้งหมด 90 รายการ
2 / 2