• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
181
ญาณธโร
วัดอนุกชาติ
182
อาภสฺสโร
วัดพิจิตรสังฆาราม
183
จิตฺตทนฺโต
วัดกาญจนะประดิษฐ์
184
สนฺตจิตโต
วัดศรีสว่าง
185
อิทฺธิเตโช
วัดศรีบัวบาน
186
โสมปญฺโญ
วัดท่าดอกแก้วเหนือ
187
ยโสธโร
วัดดอนข้าวหลาม
188
ฐิตสีโล
วัดศรีคุณเมือง
189
ถาวโร
วัดศรีเจริญ
190
คมฺภีรปญฺโญ
วัดทุ่งศรีมงคล
191
สิริปญฺโญ
วัดกัลยาราม
192
ขนฺติธมฺโม
วัดธาตุประสิทธิ์
193
ปิยสีโร
วัดสว่างอารมณ์
194
รกฺขิตธมฺโม
วัดป่าร้อยอรัญญา
195
โชติญาโณ
วัดศรีกาย
196
สุภาจาโร
วัดศรีดาราม
197
รติโก
วัดศรีสงราม
198
ถิรปญฺโญ
วัดพุทธลีลา
199
กนฺตสีโร
วัดพระธาตุพนม
200
เขมจิตฺโต
วัดวาปีปุณฑริการาม
201
กิตฺติโสภโณ
วัดหัวเวียงรังษี
202
กตสาโร
วัดคามวาสี
203
สุทฺธจิตฺโต
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
204
จิตฺตวํโส
วัดหัวบึงทุ่ง
205
ชยคฺโค
วัดศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมุกดา
206
สมนฺตปาสาทิโก
วัดเกาะแก้วอัมพวัน
207
กตฺปุญโญ
วัดศรีโพธิ์ชัย
ทั้งหมด 477 รายการ
10 / 10