• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ปญฺญาวฑฺโฒ
วัดศรีชมภูดาลัย
22
อภิวฑฺฒโน
วัดมหาธาตุ
23
สุวินโย
วัดแจ้ง
24
อคฺคธมฺโม
วัดโพนแพง
25
วชิรปญฺโญ
วัดศรีมงคล
26
อนนฺตวํโส
วัดสว่างชมพู
27
อตฺตทีโป
วัดอัมพวัน
28
อติธมฺโม
วัดภูหินเรือ
29
อินฺทปญฺโญ
วัดธาตุศรีคุณ
30
อนุตฺตโร
วัดห้วยกอก
31
ธมฺมธโร
วัดศรีดาราม
32
ฐิตกุสโล
วัดทรายศรี
33
สิทฺธิยุตโต
วัดศรีสงคราม
34
อธิปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
35
อภินนฺโท
วัดแจ้ง
36
ชินวโร
วัดพนอมทุ่ง
37
ปญฺญาวโร
วัดโสมนัสไชยาวาส
38
อินฺทปญฺโญ
วัดศิริมงคล
39
ติสรโณ
วัดฉิมวาส
40
ฐิติกโร
วัดทุ่งเว้า
41
สญฺญโม
วัดลัฏฐิกวัน
42
ปญฺญาพหุโล
วัดสว่างนิเวศน์
43
เตชวโร
วัดศรีชมชื่น
44
ขนฺติธมฺโม
วัดพระศรีมหาโพธิ์
45
ฐานสีโล
วัดโสภาราม
46
เทวสุโภ
วัดโพธิ์ศรี
47
มหิสฺสโร
วัดหนองกระโซ่
48
อภินนฺโท
วัดไทยนิยม
49
ปริปุณฺโณ
วัดมณีศรีเจริญ
50
อุตฺตโม
วัดโพนไฮพัฒนาราม
51
ปสุโต
วัดป่าพาราราม
52
อตฺตทโม
วัดสระพังพร
53
อุตฺตโม
วัดขามเตี้ยใหญ่
54
ฐิตธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
55
อภินนฺโท
วัดพนอมวัลลิการาม
56
ธมฺมวโร
วัดเจริญชัย
57
ธมฺมวโร
วัดศิริมงคล
58
อนุตฺตโร
วัดอรุณวนาราม
59
อโสโก
วัดศรีใครทุ่ง
60
สํวโร
วัดอรัญญาวาส
61
ฉนฺทธมฺโม
วัดอารมณ์สมบูรณ์
62
สุจิณฺโณ
วัดศรีบุญเรือง
63
สุเมธี
วัดสังวร
64
จารูวณฺโณ
วัดศรีนวนบุปผาราม
65
ฐานสีโล
วัดแสงสว่าง
66
จินฺตามโย
วัดยางสูง
67
ชุตินฺธโร
วัดโสภณธรรมาราม
68
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์ศรี
69
หิริสมฺปนฺโน
วัดอัมพวัน
70
เตชธมฺโม
วัดโพธิ์ไทร
ทั้งหมด 477 รายการ
2 / 10