• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
121
คมฺภีรปญฺโญ
วัดทุ่งศรีมงคล
122
สิริปญฺโญ
วัดกัลยาราม
123
ขนฺติธมฺโม
วัดธาตุประสิทธิ์
124
รกฺขิตธมฺโม
วัดป่าร้อยอรัญญา
125
โชติญาโณ
วัดศรีกาย
126
สุภาจาโร
วัดศรีดาราม
127
รติโก
วัดศรีสงราม
128
ถิรปญฺโญ
วัดพุทธลีลา
129
กนฺตสีโร
วัดพระธาตุพนม
130
เขมจิตฺโต
วัดวาปีปุณฑริการาม
131
กิตฺติโสภโณ
วัดหัวเวียงรังษี
132
จิตฺตวํโส
วัดหัวบึงทุ่ง
133
สมนฺตปาสาทิโก
วัดเกาะแก้วอัมพวัน
134
กตฺปุญโญ
วัดศรีโพธิ์ชัย
ทั้งหมด 314 รายการ
7 / 7