• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
โชติวโร
วัดศรีบุญเรือง
22
สิริสาโร
วัดสว่าง
23
กุสฺลจิตฺโต
วัดคามวาสี
24
ชินวโส
วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
25
ปิยสีโล
วัดนาอุดมวนาราม
26
วิสุทธิสาโร
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
27
โชติโก
วัดศรีบุญเรือง
28
นรินโท
วัดศรีบุญเรือง
29
จกฺกวโร
วัดสว่างชมพู
30
กนฺตสีโล
วัดมาลา
31
สมจิตฺโต
วัดราษฎร์อำนวย
32
สิริปญฺโญ
วัดศรีโพธิ์ไทร
33
อภินนฺโท
วัดจันโทวาส
34
ทีปธมฺโม
วัดปุญญานุสรณ์
35
ธีรวโร
วัดทรายไหลแจ้ง
36
สุภมฺโท
วัดอินทรนิมิตร
37
ตกฺขปญฺโญ
วัดศรีฐานธรรมิการาม
38
ชยวุฑโฒ
วัดทรายไหลแจ้ง
39
อธิมุตฺโต
วัดดอนสวรรค์
40
นนฺทโร
วัดนาอุดมวนาราม
41
ปชฺโชโต
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
42
ปภสฺสโร
วัดป่าสุวรรณาราม
43
เตชปญฺโญ
วัดป่าวิเวก
44
วชิรเมธี
วัดที่พักสงฆ์สระศรีสำราญ
45
โสภโณ
วัดศรีบุญเรือง
46
สิริปญฺโญ
วัดเกษมสุข
47
สติสมฺปนฺโน
วัดคำแสนสุข
48
สุจิตโต
วัดโนนสวรรค์เจริญสุข
49
กนฺตสีโล
วัดสว่างบุรมย์
50
โชติวโร
วัดทรายไหลแจ้ง
51
อภิวฑฺฒโน
วัดไตรภูมิ
52
ฉนฺทธมฺโม
วัดที่พักสงฆ์อ่างห้วยสิงห์
53
ชุติปญฺโญ
วัดโนนสะอาดสามัคคี
54
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดศรีบุญเรือง
55
อิทฺธิญาโณ
วัดอัมพวัน
56
อคฺคธมฺโม
วัดเทพนิมิตร
57
พทฺธสีโล
วัดแจ้ง
58
ฉนฺทกาโม
วัดปุญญานุสรณ์
59
ธนปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
60
สิริสมฺปนฺโน
วัดป่านิคมฤทธานุสรณ์
61
จิตปญฺโญ
วัดศรีสว่างอารมณ์
62
ปิยวฑฺฒโน
วัดยอกแก้วศรีวิชัย
63
อินฺทปญฺโญ
วัดอรุณรัศมี
64
อินฺทปญฺโญ
วัดอรุณรัศมี
65
ปภสฺสโร
วัดศรีจอมพล
66
จารุวณฺโณ
วัดประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
67
จิตฺตกาโร
วัดสระบัว
68
ปภาโส
วัดเหล่าต้นยม
69
เตชปญฺโญ
วัดสุวรรณาราม
70
จารุธมฺโม
วัดแจ้ง
ทั้งหมด 163 รายการ
2 / 4