• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
อรุโณ
วัดเหล่าต้นยม
62
อคฺคปญฺโญ
วัดคามวาสี
63
จนฺทโชโต
วัดมณีรัตนาราม
64
ปฏิภาโณ
วัดสามัคคีธรรม
65
ธมฺมวาที
วัดศรีบุญเรือง
66
ญาณธโร
วัดอนุกชาติ
67
อาภสฺสโร
วัดพิจิตรสังฆาราม
68
จิตฺตทนฺโต
วัดกาญจนะประดิษฐ์
69
ถาวโร
วัดศรีเจริญ
70
ปิยสีโร
วัดสว่างอารมณ์
71
กตสาโร
วัดคามวาสี
72
สุทฺธจิตฺโต
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
73
ชยคฺโค
วัดศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมุกดา
ทั้งหมด 163 รายการ
4 / 4