• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ฐานธมฺโม
วัดสุขศรี
22
ธมฺมทินฺโน
วัดบุ้ง
23
มานพโล
วัดป่าซาง
24
โชติธมฺโม
วัดท่าล้อ
25
ปภาโส
วัดนาวงศ์
26
ตกฺกกิจฺโจ
วัดน้ำเคิม
27
ญาณวํโส
วัดดอนแก้ว
28
ฐิตสุโข
วัดวังผา
29
ฉนฺทธมฺโม
วัดปิตุราษฏร์
30
ฉนฺทสีโล
วัดหาดไร่
31
อาภสฺสโร
วัดมงคล
32
กิตฺติญาโณ
วัดป่าลาน
33
อาวุธปญฺโญ
วัดไหล่น่าน
34
อนิญฺชิโต
วัดหนองแดง
35
จิรวฑฺฒโน
วัดหางทุ่ง
36
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดนาทะนุง
37
วิสุทโธ
วัดปางสา
38
โชติปญฺโญ
วัดร้อง
39
อกฺขรเมธี
วัดน้ำปั้ว
40
สิริสิทฺธิวโร
วัดฟ้าสวรรค์
41
จารุธมฺโม
วัดพืชเจริญ
42
สิริวิชโย
วัดจักรวรรณ
43
ยสวฑฺฒโน
วัดนาคา
44
ชยลงฺกาโร
วัดพุ่มมาลา
45
อุทยเมธี
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
46
สุธมฺโม
วัดพระเนตร
47
กิจฺจสาโร
วัดบุญยืน พระอารามหลวง
48
เมตฺตจิตฺโต
วัดหนองห้า
49
ภูริวฑฺฒโน
วัดหนองช้างแดง
50
วีรวฑฺฒโณ
วัดหัวนา
51
ถิรวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บำรุง
52
ธีรปญฺโญ
วัดนิโครธาราม
53
ผาสุโก
วัดดอนมูล
54
กิตฺติสาโร
วัดหนองแดง
55
จารุวํโส
วัดดอนมูล
56
ปสนฺโน
วัดหนาด
57
อุคฺคเตโช
วัดน้ำปัว
58
จิตฺตปญฺโญ
วัดห้วยซ้อ
59
สิริธมฺโม
วัดตาลชุม
60
ผลญาโณ
วัดนาไค้
61
ภูริทตฺโต
วัดนาหวาย
62
สิรจนฺโท
วัดไชยคำ
63
ฐานสมฺปญฺโญ
วัดมิ่งเมือง
64
สิริภทฺโท
วัดเชียงแล
65
ปญฺญาวโร
วัดป่าเหียง
66
วีรวฒฺฑโณ
วัดศรีสะเกษ
67
ชยมงฺคโล
วัดดู่สุวรรณาราม
68
สิริสุวณฺโณ
วัดไหล่น่าน
69
จนฺทสโร
วัดทุ่งฆ้อน
70
อนุตฺตโร
วัดนิมิตมงคล
ทั้งหมด 272 รายการ
2 / 6