• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
101
ปภสฺสโร
วัดหาดเค็ดบน
102
ทีปธมฺโม
วัดพร้าว
103
ฐิตวฑฺฒโน
วัดต้นหนุน
104
ธมฺมวโร
วัดศาลา
105
พฺรหฺมโชโต
วัดป่าหัด
106
จิรธมฺโม
วัดนาเชีย
107
เขมจาโร
วัดหนาด
108
สุมงฺคโล
วัดรัชดา
109
ธีรธมฺโม
วัดเชียงบาล
110
ถิรจิตฺโต
วัดดอนชัยปอน
111
ฉนฺทธมฺโม
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
112
ฉนฺทกาโม
วัดน้ำมวบ
113
จนฺทวณฺโณ
วัดจอมจันทร์
114
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดดอนใหม่
115
กิตฺติสาโร
วัดไหล่น่าน
116
อหึสโก
วัดหลับมื่นพรวน
117
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดดอนชัยปอน
118
กิตฺติญาโณ
วัดหัวทุ่ง
119
สุเมธี
วัดดอนตัน
120
สิริปญฺโญ
วัดคำเรือง
121
อภิกิตติเมธี
วัดทุ่งกวาง
122
ธมฺมวโร
วัดสวนตาล
ทั้งหมด 272 รายการ
6 / 6