• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
241
ขนฺติโก
วัดใหม่วารีเย็น
242
กลฺยาณธมฺโม
วัดเก้าเลี้ยว
243
ปิยสีโล
วัดแม่วงก์
244
สุจิณฺโณ
วัดตะเคียนทอง
245
ขนฺติพโล
วัดหนองหัวเรือ
246
อตฺตารกฺโข
วัดสายลำโพงกลาง
247
ปภสฺสโร
วัดดอนคา
248
สีลวฒโน
วัดท่าพระเจริญพรต
249
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน
250
สุขิโต
วัดหนองหม้อ
251
ธีรปณฺโณ
วัดมาบแก
252
ปทุโม
วัดท้ายน้ำ
253
ฐานวีโร
วัดบ่อสามแสน
254
สุจิณฺณธมฺโม
วัดบรรพตสุทธาราม
255
ภูริปญฺโญ
วัดเทศสว่างเจริญ
256
สุวณุโณ
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
257
โฆสิตธมฺโม
วัดคลองคาง
258
ฐิตสีโล
วัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง
259
กิตฺติญาโณ
วัดโคกเดื่อ
260
กตธมฺโม
วัดไผ่ใหญ่
261
อุตฺตโม
วัดห้วยน้ำโจน
ทั้งหมด 621 รายการ
13 / 13