• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
พลวฑฺโฒ
วัดรัตนปทุม
22
อกิญฺจโน
วัดหลาสะแก
23
สีลสุทฺโธ
วัดโบสถ์เทพนิมิต
24
สุทนฺโต
วัดวชิราราม
25
จนฺทวโร
วัดหนองสะเดา
26
อิทฺธิญาโณ
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
27
เตชธมฺโม
วัดพุสว่าง
28
กนฺตสีโล
วัดพร้าว
29
อภโย
วัดเนินเวียง
30
ถิรธมฺโม
วัดศรีสุธรรมาราม
31
อธิปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน
32
อภิชาโน
วัดหงส์ทอง
33
ปภสฺสโร
วัดหนองเต่าทอง
34
อิทฺธิญาโญ
วัดไผ่ใหญ่
35
นิพฺภโย
วัดพงษ์สัก
36
อวิรุทฺธโก
วัดหนองแฟบ
37
อรุโณ
วัดกกกว้าว
38
ฐิตมโน
วัดป่าสันติธรรม
39
อธิจิตฺโต
วัดหนองกลับ
40
อธิปุญฺโญ
วัดหนองหม้อ
41
อินทฺโชโต
วัดหนองสะแก
42
สุทฺธาโภ
วัดหนองตางู
43
อุตฺตรวาที
วัดไทรเหนือ
44
นราธิโป
วัดเกาะแก้ว
45
ภทฺทโก
วัดสวนทศพลญาณ
46
อินฺทวีโร
วัดเขาคีริส
47
สุเมโธ
วัดเนินสำราญสามัคคีธรรม
48
ฐานสมฺปนฺโน
วัดหนองจิก
49
ทตฺตมโน
วัดวังพร้าว
50
กตทีโป
วัดวังตะโกธรรมราม
51
นนฺทโก
วัดสว่างอารมณ์
52
ปสนฺโน
วัดคลองสองหน่อ
53
โอภาโส
วัดคลองลาน
54
จารุธมฺโม
วัดลำมะโกรก
55
ญาณทีโป
วัดหนองแม่พังงา
56
อายุวฑฺฒโน
วัดหาดเสลา
57
ฉนฺทสุโภ
วัดมงคลสถิตย์
58
กิตฺติญาโณ
วัดไดโสน
59
กิตฺติทินฺโน
วัดนิมิตธัญญาราม
60
สุรกฺโข
วัดเนินสะเดา
61
เขมธมฺโม
วัดตะเคียนทอง
62
นาถธมฺโม
วัดเขาขมิ้น
63
ภูริปญฺโญ
วัดชุมนาก
64
อาทโร
วัดมาบแฟบ
65
นรินฺโท
วัดหนองกระทิง
66
ถาวรสทฺโธ
วัดวังน้ำสามัคคี
67
ฐานิสฺสโร
วัดศรีมณีไพร
68
จกฺกธมฺโม
วัดหนองขาม
69
ธมฺมทีโป
วัดบ่อปิ้งเกลือ
70
ปญฺญาธโร
วัดมาบสว่าง
ทั้งหมด 621 รายการ
2 / 13