• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
จกฺกธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
22
เตชพโล
วัดจิกใหญ่
23
อิทฺธิเตโช
วัดหนองหม้อ
24
ทินฺนวโร
วัดหนองกระโดน
25
ฐิติปญฺโญ
วัดจันเสน
26
มหาปุญฺโญ
วัดเคียนเลื่อน
27
ปญฺญวโร
วัดห้วยร่วมใต้
28
ถาวรธมฺโม
วัดส้มเสี้ยว
29
สมจิตฺโต
วัดหนองแฟบ
30
สิริภทฺโท
วัดหนองกระโดน
31
ฐานธมฺโม
วัดยางใหญ่
32
จิตฺตสนฺโต
วัดโกรกพระเหนือ
33
ติกฺขวีโร
วัดคลองบางเดื่อ
34
อคฺควํโส
วัดขอนดู่
35
ธมฺมพโล
วัดเขาถ้ำประทุน
36
โกวิโท
วัดดอนขวาง
37
อติชาโต
วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์
38
กตปุญฺโญ
วัดศรีสว่างอารมณ์
39
ปภสฺสโร
วัดบ้านวังแรง
40
กิตฺติปาโล
วัดปางสวรรค์
41
ชุตินฺธโร
วัดมรรครังสฤษดิ์
42
กิตฺติธมฺโม
วัดวรนาถบรรพต
43
นาถสีโล
วัดลาดยาว
44
ยสธโร
วัดสีมาราม
45
เตชธมฺโม
วัดกลางพรหมฉิมพลี
46
สุชาโต
วัดแคทราย
47
กนฺตวีโร
วัดวังม้า
48
สุหชโช
วัดแสงธรรมสุทธาราม
49
มหาปคุโณ
วัดด่านช้าง
50
อสิโน
วัดปากน้ำโพใต้
51
ชาติวิริโย
วัดป่าสันติธรรม
52
อภิชฺชโว
วัดเตาปูน
53
ชานนฺโท
วัดทับกฤชกลาง
54
ติสฺสโร
วัดสังขวิจิตร
55
เตชปญฺโญ
วัดธรรมโสภณ
56
ฐิตธมฺโม
วัดวังใหญ่
57
กนฺตธมฺโม
วัดไทรใต้
58
สุเมโธ
วัดวังน้ำขาว
59
ธมฺมทินฺโน
วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต
60
ธมฺมโฆสโก
วัดดอนคา
61
อคฺคเตโช
วัดสันติธรรม
62
หิริธมฺโม
วัดดงป่าจันทร์
63
ถาวโร
วัดหนองไม้แดง
64
กิตฺติวรเมธี
วัดตากฟ้า
65
พุทฺธวิริโย
วัดแม่วงก์
66
อภิวณฺโณ
วัดโพธาราม
67
ครฺธสุธี
วัดตากฟ้า
68
คุณงฺกโร
วัดไทรเหนือ
69
จริยภูรี
วัดตากฟ้า
70
กนฺตจารี
วัดลาดยาว
ทั้งหมด 261 รายการ
2 / 6