• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
101
กลฺยาณธมฺโม
วัดเก้าเลี้ยว
102
ปิยสีโล
วัดแม่วงก์
103
สุจิณฺโณ
วัดตะเคียนทอง
104
ขนฺติพโล
วัดหนองหัวเรือ
105
อตฺตารกฺโข
วัดสายลำโพงกลาง
106
ปภสฺสโร
วัดดอนคา
107
สีลวฒโน
วัดท่าพระเจริญพรต
108
สุขิโต
วัดหนองหม้อ
109
ธีรปณฺโณ
วัดมาบแก
110
โฆสิตธมฺโม
วัดคลองคาง
111
กิตฺติญาโณ
วัดโคกเดื่อ
ทั้งหมด 261 รายการ
6 / 6