• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
ธมฺมธโร
วัดพัฒนราษฏร์บำรุง
62
ฐิตฌาโณ
วัดพัฒนราษฏร์บำรุง
63
วรญาโณ
วัดเจริญสุข
64
พทฺธญาโณ
วัดกุฏิการาม
65
รตินฺธโร
วัดโค้งไผ่
66
อธิปุญฺโญ
วัดสันติวัน
67
ฐิตปุญฺโญ
วัดพงษ์สัก
68
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน
69
ฐานวีโร
วัดบ่อสามแสน
70
สุวณุโณ
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
ทั้งหมด 160 รายการ
4 / 4