• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
วิสุทฺธสีโล
วัดเพชรลูกกา
22
ปญฺญธโร
วัดกระทุ่มน้ำเดือด
23
ภทฺทจาโร
วัดสากเหล็ก
24
ขนฺติโก
วัดดาน
25
กิตฺติโก
วัดห้วยเกตุเกษมเป่าแดงเหนือ
26
ธมฺมธีโร
วัดไผ่ท่าโพเหนือ
27
ปคุณธมฺโม
วัดสมาบาป
28
มุทุจิตฺโต
วัดพฤกษะวันโชติการาม
29
ขนฺติจิตฺโต
วัดถ้ำคะนอง
30
ปวโร
วัดหนองสะแก
31
วสุตฺตฺโม
วัดถ่ำคะนอง
32
สมจิตฺโต
วัดดงเสือเหลือง
33
อรุโณ
วัดบางลายใต้
34
อภิปุญฺโญ
วัดบางลายใต้
35
อกฺกโชติ
วัดวังอ้อ
36
เตชธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
37
มงฺคลิโก
วัดป่ามะคาบ
38
สนฺตจิตฺโต
วัดไผ่รอบ
39
ปุณฺณจนฺโท
วัดทะนง
40
อธิปญฺโญ
วัดหนองปล้อง
41
จนฺทสีโล
วัดใผ่ใหญ่
42
อาภาธโร
วัดมาบพะไฟ
43
ปิยสีโล
วัดวังหินแรง
44
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดวังกลม
45
ฐานวีโร
วัดหนองสะแก
46
จนฺทาโภ
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง
47
ถาวโร
วัดวังแดง
48
นาถสีโล
วัดหนองปลาไหล
49
จารุวํโส
วัดทุ่งน้อย
50
ฐิตเปโม
วัดโปร่งราษฏร์
51
กตฺตสาโร
วัดโคกสะอาด
52
สุภชาโต
วัดไผ่รอบ
53
จนฺทวํโส
วัดกลางวงศ์มณี
54
ปสันโน
วัดบางลายใต้
55
จนฺทธมฺโม
วัดคลองรุณ
56
สุจิณฺโณ
วัดห้วยหลัว
57
ถามวโร
วัดคลองห้วยหลัว
58
จกฺกวํโส
วัดไผ่รอบ
59
นาถปุญฺโญ
วัดวังสำโรง
60
ธมฺมกาโม
วัดสระประทุม
61
จิตฺตคุตฺโต
วัดเขาทราย
62
นิติสาโร
วัดวังสำโรง
63
อภิชฺชโว
วัดท่าหลวง
64
เขมกาโม
วัดป่าหวาย
65
ธนปาโล
วัดเทพสิทธิการาม
66
จนฺทโก
วัดมงคลทับคล้อ
67
อิทธิญาโณ
วัดมงคลทับคล้อ
68
ปภากโร
วัดบ้านตาล
69
ธมฺมเมธี
วัดจันทรังสี
70
อธิวโร
วัดทับคล้อ
ทั้งหมด 200 รายการ
2 / 4