• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
ขนฺติพโล
วัดหนองเต่า
62
วิชโย
วัดไผ่รอบ
63
นนฺทรกฺโข
วัดไทรย้อย
64
โสวโร
วัดพร้าว
65
มหาปญฺโญ
วัดห้วยหลัว
66
วรปุญฺโญ
วัดธงไทยยาชาม
67
นิสโก
วัดป่าแซง
68
รตนวณฺโณ
วัดเทวประสาท
69
คุณวนฺโต
วัดหนองสะแก
70
ติกขปญฺโญ
วัดเนินทราย
71
ฉนฺทชาโต
วัดจระเข้ผอม
72
ญาณวีโร
วัดห้วงศรัทธาราม
73
อภิวํโส
วัดไผ่ท่าโพเหนือ
74
ฐานสีโล
วัดทุ่งเจริญพร
75
อมโล
วัดหนองหลวง
76
สุทฺธิมโน
วัดธรรมสังเวช
77
จารุโภ
วัดพนมยอ
78
อนิญฺชิโต
วัดท่าขมิ้น
79
สุจิตฺโต
วัดโพธิ์ลอย
80
อินฺทปญฺโญ
วัดวังโมกข์
81
ยุตฺตธมฺโม
วัดอินทร์พรหมใย
82
ผลปุญฺโญ
วัดตลุกหิน
83
เตชเชฎฺโฐ
วัดถ้ำคะนอง
84
ฐานธมฺโม
วัดท่าตำหนัก
85
ชิตมาโร
วัดต้นชุมแสง
86
อคฺควณฺโณ
วัดยางคลี
87
สุมโน
วัดหนองเครือซูด
88
ตนฺติปาโล
วัดคีรีเทพนิมิต
89
ธมฺมกาโม
วัดทับหมัน
90
จตฺตมโล
วัดวังแดง
91
ญาณวีโร
วัดเขาทราย
92
เขมทตฺโต
วัดบ้านใหม่คงคาราม
93
ปุญฺญธมฺโม
วัดห้วยน้ำโจน
94
จารุวณฺโณ
วัดบึงเฒ่า
95
ฐานุตโร
วัดทุ่งโม่ง
96
อคฺคปุญฺโญ
วัดบึงนาราง
97
จิตฺตคุตฺโต
วัดโพทะเล
98
นาถธมฺโม
วัดย่านยาว
99
ฌานวโร
วัดไผ่ใหญ่
100
ปิยธมฺโม
วัดวังบงค์
101
ฐิตจิตฺโต
วัดทุ่งโพธิ์
102
ธีรวํโส
วัดหนองถ้ำ
103
สุธมฺโม
วัดโพทะเล
104
กนฺตสีโล
วัดดงตะขบ
105
ปทุโม
วัดท้ายน้ำ
106
สุจิณฺณธมฺโม
วัดบรรพตสุทธาราม
107
ภูริปญฺโญ
วัดเทศสว่างเจริญ
108
ฐิตสีโล
วัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง
109
กตธมฺโม
วัดไผ่ใหญ่
110
อุตฺตโม
วัดห้วยน้ำโจน
ทั้งหมด 200 รายการ
4 / 4