• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
361
ฐานธมฺโม
วัดพระธาตุโพนทอง
362
จารุธมฺโม
วัดประชาสมัคคีธรรม
363
สุทธสีโล
วัดสระบัว
364
กตปุญโญ
วัดภิรมยาราม
365
สิริธมฺโม
วัดภูดิน
366
ฐิตธมฺโม
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม
367
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านม่วง
368
สิรินฺธโร
วัดไร่สวรรค์
369
จนฺทาโภ
วัดมัชฌิมาวาส
370
อานนฺโท
วัดนาสะแบง
371
ฐิตมโน
วัดศรีธาตุประมัญชา
372
ญาโญภาโส
วัดเจติยรัตน์
373
อคฺคญาโณ
วัดจอมมะณีย์
374
จารุวณฺโณ
วัดกลางภู
375
จนทวณฺโณ
วัดศรีสว่าง
376
สิริจนฺโท
วัดศรีธาตุ
377
ชาคโร
วัดป่าแสงจันทร์
378
จนฺทโชโต
วัดรัตนาราม
379
จนฺทสโร
วัดศรีสง่าวธาราม
380
จนฺทสาโร
วัดอรัญญา
381
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ชัย
382
คมฺภีโร
วัดศรีสว่าง
383
ขนฺติพโล
วัดชัยมงคล
384
จนทวํโส
วัดมรรคาคีรีรักษ์
385
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีชมภู
386
กิตฺติญาโณ
วัดเทพมงคล
387
กลฺยาณธมฺโม
วัดสโมธานนิคม
388
กนฺตจาโร
วัดตาหมู
389
วิโรจโน
วัดสุวรรณราม
390
ขันติคุณ
วัดบรมโพธิสมภรณ์
391
อติกกนฺโต
วัดดงภูก
392
สุจิตฺโต
วัดใหญ่สงเปลือย
393
คณากโร
วัดบ้านหนองอ้อ
394
คุณากโร
วัดรัตนาราม
395
ปสฺนติตโต
วัดป่านาคำ
396
อติภทฺโท
วัดศรีสุภักดิ์
397
กิตติญาโณ
วัดเทพวิสุทธาราม
398
สุขิโต
วัดศรีบุญเรื่อง
399
โชติธมฺโม
วัดเขื่อนบุปผาราม
400
วรธมฺโม
วัดป่าวิปัสสนาชัยยาราม
401
จารุวณฺโณ
วัดป่าคูณคำวิปัสสนา
402
มหาปคุโณ
วัดสามัคคีวนาราม
403
อาภสฺสโร
วัดสังหารินทราราม
404
สุทธมฺโม
วัดอรัญญานี
405
วชิรธมฺโม
วัดสว่างไชยวาน
406
วณฺณวุฑฺโฒ
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
407
กตปุญโญ
วัดสันติธรรม
408
กิตติสมปนฺโน
วัดสันติวนาราม
ทั้งหมด 948 รายการ
19 / 19