• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
อธิปญฺโญ
วัดโพนแพงรัตนสังฆาราม
22
จนทปญโญ
วัดเทพพิทักษ์
23
สุทฺธิญาโณ
วัดป่าบ้านโกน
24
ผาสุกาโม
วัดหลวงเพ็ญ
25
วีรเตโช
วัดชัยชนะหนองน้อย
26
นริสฺสโร
วัดสว่างมีชัย
27
เทวสิรินฺธโร
วัดพระธาตุศรีมงคล
28
อตฺตทีโป
วัดหายโศก
29
สุเมธี
วัดธาตุดำ
30
กตธมฺโม
วัดยอดแก้ว
31
คุณสมฺปนฺโน
วัดโพนสว่าง
32
พลญาโณ
-
33
โชติปาโล
วัดม่วงคำ
34
สุขธมโม
วัดมรรคสิริขรรธ์
35
ธมฺมทีโป
วัดป่าดงยางพรพิบูลย์
36
สุเมโธ
วัดตาดเงินปิติวราราม
37
ตนฺติปาโล
วัดป่ายาง
38
จิรสีโล
วัดธาตุยางชุม
39
ฐานวีโร
วัดเจริญสังวรบำรุงราษฎร์
40
จิตตฺสํวโร
วัดแสงสุริโยทัย
41
ปญญสัมภโส
วัดจอมมณีรัตน์
42
ปุณญฺมโน
วัดบูรพา
43
ปภาโส
วัดสว่างสามัคคี
44
ธิตธมโม
วัดพระครุสุทธิธรรมประโชติ
45
ญาณวีโร
วัดสระมณี
46
จิตฺตมโน
วัดศรีบุญเรือง
47
เกสโร
วัดพรสวรรค์
48
ฐิตธมโม
วัดบ้านนายอ
49
ปริปุณโณ
วัดจอมแจ้ง
50
มหาปญฺโญ
วัดจอมมณี
51
สีลเตโล
วัดศรีสำราญ
52
อภิวณฺโร
วัดโพธิ์ศรีสมพร
53
ปญญาวชิโณ
วัดศรีสุวรรณาราม
54
อนุภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
55
อุเทโน
วัดป่าสมพรธรรมทาน
56
สุทธิญาโณ
วัดสว่างชำนาญธรรมคุณ
57
อคฺคญธมฺโม
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม
58
วิชิรญาโณ
วัดธาตุหนองแวง
59
โชติปญโญ
วัดศรีสมพร
60
อุตตโร
วัดสระแก้ว
61
ยโสธโร
วัดโพธิ์สว่าง
62
อภิวฑฺฒโน
วัดศรีจอมพล
63
วฑฺฒนชโย
วัดโนนฤๅษี
64
ปภสฺสโร
วัดลุมพินีวันวราราม
65
ขนฺติโก
วัดสว่างอารมณ์
66
อภิปฺปสนฺโน
วัดศรีชมชื่น
67
อนาลโย
วัดศรีสุพลวนาราม
68
กตธมฺโม
วัดเทพมงคล
69
ธมิมทินโน
วัดป่าหนนองโน
70
กตธมฺโม
วัดพรสวรรค์
ทั้งหมด 948 รายการ
2 / 19