• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ปิยสีโล
วัดสามขาสันติสุข
22
ภูริจฑฺฒโน
วัดศรีนคราราม
23
สิริวณฺโณ
วัดดอนแซ
24
จนฺทโสภโณ
วัดศรีชมชื่น
25
สุภกิจฺโจ
วัดป่าดงยางพรภิบูลย์
26
กตสาโร
วัดตระคลอง
27
อนาลโย
วัดสว่างหายโศก
28
ยสินฺโท
วัดอัมพวนาราม
29
จารุธมฺโม
วัดพารานสี
30
จิรปุญโญ
วัดศรีสุข
31
ฐานวโร
วัดตูมคำ
32
สุจิตฺโต
วัดอุตตมาวาส
33
สิริธโร
วัดวิสุทธิการาม
34
จนทฺปโม
วัดดาวเรือง
35
อธิปญฺโญ
วัดประเสริฐทรงธรรม
36
อมโร
วัดท่าสว่างศรีสำราญ
37
จนฺทสโร
วัดสว่างบุ่งแก้ว
38
ธีรปญโณ
วัดป่าอุ่มจาน
39
สุมโน
วัดโพธิ์ชัย
40
เขมปญโญ
วัดกลางสามัคคี
41
ฐิตวโร
วัดศรีมงคล
42
ปุญญาคโม
วัดป่าศรีสุพจน์วนาราม
43
ปิยธมฺโม
วัดป่าธรรมนิเวศน์
44
มหิทธิโก
วัดอุดมศิลป์
45
ยโสธโร
วัดศิริมงคลชัย
46
พุทฺธญาโณ
วัดสว่างลัฎฐ์วัน
47
ฐานิสฺสโร
วัดอรุณธรรมรังษี
48
อรุโณ
วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์
49
หิริธมฺโม
วัดลำดวน
50
ทีปงฺกโร
วัดศรีสว่าง
51
ธมฺมิโก
วัดสว่างบรมนิวาส
52
สิริปุญฺโญ
วัดพุทธวงศาวาส
53
หตธมฺโม
วัดอุตตมาราม
54
ธมฺมธโร
วัดสว่างบัวระพา
55
อภินฺนโท
วัดถ้ำน้ำย้อย
56
อภินนฺโท
วัดโพธิ์ชัย
57
อติภทฺโท
วัดสว่างสามัคคีธรรม
58
ปภากโร
วัดคำเกษแก้ว
59
ขนฺติธโร
วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
60
สุวฑฺฒโน
วัดสระแก้ว
61
สุวณฺโณ
วัดศรีชุมพร
62
ฐานจาโร
วัดสระบัวบาน
63
คมฺภีโร
วัดสว่างอารมณ์
64
คมฺภีโร
วัดสว่างอารมณ์
65
สุทฺธิปภาโส
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
66
อริยวํโส
วัดสมถะเจริญ
67
ปิยธมฺโม
วัดสว่างพัฒนาราม
68
ยโสธโร
วัดใหญ่สงเปลือย
69
ปภสฺสโร
วัดโสภณนิมิต
70
สุรสกฺโก
วัดโพธิ์ชัย
ทั้งหมด 405 รายการ
2 / 9