• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
161
ปสฺนติตโต
วัดป่านาคำ
162
วรธมฺโม
วัดป่าวิปัสสนาชัยยาราม
163
วชิรธมฺโม
วัดสว่างไชยวาน
164
กตปุญโญ
วัดสันติธรรม
165
กิตติสมปนฺโน
วัดสันติวนาราม
ทั้งหมด 405 รายการ
9 / 9