• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ฐานวีโร
วัดเพียลือ
22
ปภาโส
วัดดอนโพธิ์
23
สิริปญโญ
วัดใหม่ชลประทาน
24
ขนฺติวโร
วัดโพธิ์ศรี
25
อินทฺโชติ
วัดรัตนวนาราม
26
สิริปญโญ
วัดเจริญศรีสมพร
27
อหึสโก
วัดกุมภประดิษฐ์
28
อาสโภ
วัดพระยืน
29
วิริยนนฺโท
วัดมงคลศรีนา
30
จนฺทโสภโณ
วัดเกาะแก้ว
31
สุภทฺโท
วัดลำดวน
32
อธิปญฺโญ
วัดตะเคียนทองเทพนิมิต
33
ขนฺติธโร
วัดศรีอุดมพร
34
สุมงฺคโล
วัดพานพร้าว
35
ฐิตญาโณ
วัดป่าโพธิปัญญาราม
36
ธนปาโล
วัดศรีบัวบาน
37
เขมจาโร
วัดจำปาทอง
38
ภทฺทนํคโล
วัดเทพนิตวิทยราม
39
ธมฺมทินโน
วัดโชคอำนวยพร
40
อิทฺธิเตโช
วัดตาดเงิน
41
หิตวิชฺโช
วัดเทพนิตวิทยราม
42
ฐิตสีโล
วัดอุทุมพร
43
ปญญาวชิโร
วัดห้วยหินลาด
44
ถาวโร
วัดป่าคอกม้า
45
ธมฺมวโร
วัดศิลาเขตอุดม
46
มหาปรกฺกโม
วัดพระธาตุบังพวน
47
บุตรนนท์
วัดนาฬิกวนาวาส
48
ปภงฺกโร
วัดสระแก้ว
49
อินฺทวีโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
50
สิริวณฺโณ
วัดเจริญชัย
51
อนุตโร
วัดป่าหนองบุญเพียง
52
นนฺทวิริโย
วัดบ้านผาตั้ง
53
อติโสภโณ
วัดโพธิ์อารามหลวง
54
ยสินฺธโธ
วัดวารีศรีสะอาด
55
ปิยสำโล
-
56
วิสุทฺโธ
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
57
ญาณเมธี
วัดจำปาทอง
58
มหาวีโร
วัดเฝ้าไร่วนาราม
59
ติกฺขปญฺโญ
วัดจอมมณี
60
รตนวณฺโณ
วัดโพธิ์รุกขาราม
61
สุจิตฺโต
วัดโพธิสมภาร
62
โกวิโท
วัดสิริขันธ์
63
รตนโชโต
วัดธาตุดำ
64
ฉนฺทสีโล
วัดเหล่าสินชัย
65
โฆสกิตฺติโก
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
66
เตชปญฺโญ
วัดโพธิสมภาร
67
จิตตฺชญโญ
วัดโคกสว่าง
68
เทวสิริ
วัดบ่อน้ำสถิตย์
69
ปภสฺสโร
วัดจอมมณี
70
กนฺตสีโล
วัดสันติธรรม
ทั้งหมด 200 รายการ
2 / 4