• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
จรณธมโม
วัดบ้านบอนทุ่ง
62
อคฺคธมฺโม
วัดพุทธวนาราม
63
ยตินฺธดณ
วัดเฝ้าไร่วนาราม
64
ปภสฺสโร
วัดสามัคคีธรรมราม
65
คุณวํโส
วัดโนนพระแก้ว
66
เตชฺธมฺโม
วัดท่าคกเรือ
67
ธมฺมจารี
วัดธาตุชัยศรี
68
กนฺตสาโร
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
69
ปภากโร
วัดศรีโพธาราม
70
สิริธมฺโม
วัดศรีบัวบาง
71
สิริวณฺโณ
วัดเขตอุดม
72
ธมฺมวิริโย
วัดสิทธิธรรมาราม
73
โสภณปญโญ
วัดโนนสวรรค์
74
วณณคุตโต
วัดหนองคอน
75
วชิรญาโณ
วัดนิคมสามัคคี
76
รตนโชโต
วัดทรงธรรม
77
กนฺตสีโล
วัดประชากร
78
อคฺคปญฺโญ
วัดทุ่งสว่าง
79
รตนโชโต
วัดโพธิ์ชัย
80
วรปญฺโญ
วัดยอดแก้ว
81
อุตฺตโม
วัดราษฎร์ดำริ
82
ญาณวโร
วัดโพนคำ
83
ฐานธมฺโม
วัดสพานทอง
84
อิสฺสโร
วัดจอมทอง
85
ฐานธมฺโม
วัดมณีโคตร
86
ธมฺมวโร
วัดสุภกิจเจริญ
87
ฐิตสิริ
วัดราชสิงขร
88
สนฺตจิตฺโต
วัดอุดมมหาวัน
89
จนฺทโชโต
วัดโพธิสมภาร
90
สิริสกฺโท
วัดป่านาขาม
91
ธมมชโร
วัดปัจจันบุรี
92
สวณุโณ
วัดเฝ้าไร่วนาราม
93
ฉนฺทโก
วัดเปงจานเหนือ
94
ปญฺญาวชิโร
วัดโพธิ์ศรีวราราม
95
ติสรโณ
วัดห้วยหินลาด
96
ชุติมนฺโต
วัดนวติตถาราม
97
ญาณฉนฺโท
วัดจันทรังษีวนาราม
98
พงษ์ชัยแสงเวช
วัดหัวค่านด่านศรีสุข
99
เตชธมฺโม
วัดไทย
100
สิริจนฺโท
วัดเขตนิมิต
101
จนฺทภาโส
วัดจันทราวาส
102
สญฺญโต
วัดมงคลศรีนา
103
ปภาโต
วัดอรัญญบรรพต
104
ปภากโร
วัดธาตุดำ
105
วรธมฺโม
วัดโชคอำนวยพร
106
กตปุญโญ
วัดภิรมยาราม
107
จนฺทสาโร
วัดอรัญญา
108
ขนฺติพโล
วัดชัยมงคล
109
กนฺตจาโร
วัดตาหมู
110
วณฺณวุฑฺโฒ
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
ทั้งหมด 200 รายการ
4 / 4