• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
สีลสมฺปนฺโน
วัดสงครามประดิษฐ์
22
ขนฺติธโร
วัดศรีสุมณฑารักษ์
23
อคฺคธมฺโม
วัดอรัญญวิเวก
24
วีรปญโญ
วัดมงคลสามัคคีธรรม
25
เขมจิตฺโต
วัดอรัญญาณี
26
กนฺตธมฺโม
วัดทรายทอง
27
สิริธมฺโม
วัดเซกาเจติยาราม
28
รตนญาโณ
วัดโชติรสธรรมากร
29
จกฺกธมฺโม
วัดศรีเมืองธรรมคุณ
30
ธมฺมธโร
วัดสำราญธรรมคุณ
31
นรินฺโท
วัดโนนสวรรค์
32
ฐิตญาโณ
วัดสว่างมีชัย
33
กลยาโณ
วัดอรัญญวิเวก
34
อมโร
วัดป่าเจริญพร
35
ฉนฺทธมฺโม
วัดโชติรสธรรมากร
36
ปญญาวุฑโฒ
วัดโชติรสธรรมากร
37
สญฺญมจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัยศรี
38
จนฺทโสภโณ
วัดศรีอุบล
39
สุชาโต
วัดศิลาราชฎร์
40
โชติกโร
วัดโชติรสธรรมากร
41
อภินนฺโท
วัดสุทธาวาส
42
สติสมฺปนฺโน
วัดภูมิบาลวัฒนา
43
กิจจสาโร
วัดศรีพัฒนา
44
จิตปุญโญ
วัดธรรมาธิปไตย
45
ฐิตธมฺโม
วัดศรีพัฒนา
46
อคฺคปญโญ
วัดศรีจันทน์มคุณ
47
ธมโมตโร
วัดโนนสวรรค์
48
ปภาโส
วัดโพธิ์ชัย
49
ธมฺมทินฺโน
วัดราษฎร์บำรุง
50
ศรีพันดฮฯ
วัดศรีอุบล
51
ธมฺมธีโณ
วัดสังฆธรรมาราม
52
ปญญาธโร
วัดศิริมงคลวนาราม
53
ถิรญาโณ
วัดท่ากกแดงใต้
54
มาลยฺโย
วัดบ้านชุมสามัคคี
55
ติกฺขวีโร
วัดศรีพนา
56
โอภาโส
วัดสว่างระดาราม
57
อินฺทสโร
วัดศรีธาตุ
58
จตฺตมโล
วัดพรนิยมวนาราม
59
ฐิตปสาโท
วัดศิริมโนธรรม
60
อธิจิตฺโต
วัดป่าดอนแก้ว
61
ปญฺญาวชิโร
วัดสโมธานนิคม
62
วรธมโม
วัดโชติรสธรรมกร
63
ฐิตญาโร
วัดราษฏร์บูรณะ
64
สุเมโธ
วัดมหาพุทธมวลชน
65
ปุญญาทีโป
วัดท่ากกแดงใต้
66
ธนภทฺโท
วัดศรีบุญเรือง
67
ติสฺสเทโว
วัดศรีสุวรรณาราม
68
ติกขปัญโญ
วัดท่ากกแดงใต้
69
อุฎฐาโน
วัดสระบัว
70
วรธมฺโม
วัดโนนสวรรค์
ทั้งหมด 130 รายการ
2 / 3