• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
ขนฺติธโร
วัดป่าดอนแก้ว
42
สีลปุณฺโณ
วัดศรีสรรเพชร
43
อิทฺธิเตโช
วัดศรีนารีมาวาส
44
อธิจิตโต
วัดท่ากกแดงใต้
45
ชุตินฺธโร
วัดมหาวัน
46
ธมฺมเตโช
วัดศรีสุวรรณาราม
47
กตธมฺโม
วัดป่าจันทอง
48
ฉนฺทโก
วัดป่าสมพรธรรมทาน
49
เตชปญ
วัดสิงหราชนิคม
50
สีลเตโช
วัดสว่างวารี
51
กตปุญฺโญ
วัดโพนสว่าง
52
ปญฺญาธโร
วัดปิ่นแก้วอัมไพรวัลย์
53
อินฺทวีโร
วัดบ้านดอนก่อ
54
ธมฺมทินฺโน
วัดแสงสว่างภูมิ
55
อภินนฺโท
วัดเทพนิมิตบังบด
56
มหาวิริโย
วัดเสรีไทยธรรมทาน
57
เทวสโร
วัดเจริญสังวรบำรุงราษฎร์
58
นิรนฺตโร
วัดโพธิ์ชัยศรี
59
ธมฺมธโร
วัดบ้านโนนสวรรค์
60
สีลเตโช
วัดศรีสุพลวนาราม
61
ปญฺญาสาโร
วัดสว่างมีชัย
62
ธมฺมสาโร
วัดราษฎร์บูรณะ
63
จารุธมฺโม
วัดประชาสมัคคีธรรม
64
อานนฺโท
วัดนาสะแบง
65
จนทวณฺโณ
วัดศรีสว่าง
66
สิริจนฺโท
วัดศรีธาตุ
67
ชาคโร
วัดป่าแสงจันทร์
68
กลฺยาณธมฺโม
วัดสโมธานนิคม
69
อาภสฺสโร
วัดสังหารินทราราม
70
สุทธมฺโม
วัดอรัญญานี
ทั้งหมด 130 รายการ
3 / 3