• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
221
วรญาโณ
วัดเหมือดแอ่
222
ปภสฺสโร
วัดคลองทุเรียน
223
กนฺตสีโล
วัดบ้านดอนหันโนนเพ็ด
224
สิริปญฺโญ
วัดบ้านนา
225
ปุญฺญกาโม
วัดบ้านโนนกอก
226
ปุญฺญกาโม
วัดบ้านสี่เหลี่ยม
227
ปณฺฑิโต
วัดหนองโจด
228
เทวํกโร
วัดบ้านหนองโพธิ์
229
อภิปุณฺโณ
วัดดอนยาวใหญ่
230
ปัญญาวโร
วัดหนองไทร
231
จารุธมฺโม
วัดไทรงามศิริมงคล
232
ชุตินฺนโท
วัดบัว
233
ญาณธโร
วัดหนองขาม
234
สุเมธโส
วัดโพธิ์เมืองปัก
235
อาภากโร
วัดโพนทราย
236
กิตฺติญาโณ
วัดหนองบัวทุ่ง
237
อตฺตทนฺโต
วัดโนนเต็ง
238
ชินฺวโร
วัดธรรมจักรเสมาราม
239
ถาวรธมฺโม
วัดศรีวนาราม
240
จารุวณฺโณ
วัดขมาดไพร
241
จนฺทวณฺโณ
วัดบำรุงวรรณราม
242
คมฺภีรธมฺโม
วัดทุ่งมัน
243
อนามโย
วัดป่าตอง
244
กิตฺติคุโณ
วัดหนองเต็ง
245
กิตฺติภทฺโท
วัดบ้านหนองต้อ
246
กิตฺติปญฺโญ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
247
กตสาโร
วัดเกาะท่าลาด
248
สมาจาโร
วัดโนนทอง
249
จนฺทสุทฺโธ
วัดเวฬุวัน
250
หาสจิตฺโต
วัดดอนชมพู
251
ปญฺญาวุโธ
วัดคลองตาลอง
252
ขนฺติธมฺโม
วัดห้วยชงโค
253
ธมฺมวโร
วัดโกศลสิตาราม
254
สุเมโธ
วัดหนองโพธิ์
255
กิตติวํโส
วัดบ้านโคกไม้ตาย
256
สนฺตจิตฺโต
วัดโคกสุภาราม
257
กนฺตสีโล
วัดห้วยม่วง
258
สนฺตจิตฺโต
วัดเมืองที
259
กิตฺติมงฺคโล
วัดประชาคมาราม
260
เขมานนฺโท
วัดบ้านโนนเมือง
261
อติเมโธ
วัดดงน้อย
262
อคฺคจิตฺโต
วัดโคกสูงสลักได
263
กนฺตวีโร
วัดจันทึก
264
กิตฺติญาโณ
วัดพังเทียม
265
กิตติสาโร
วัดเพ็ดน้อย
266
อกิญฺจโน
วัดบ้านหาญ
267
อาทโร
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
268
สนฺตวาโจ
วัดหนองหัวฟาน
ทั้งหมด 598 รายการ
12 / 12