• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ขนฺติวโร
วัดหนองขาม
22
จิรวฑฺฒโน
วัดอุทัยวนาราม
23
สุจิตฺโต
วัดโนนทอง
24
ติสฺสวํโส
วัดโนนเพชร
25
ชุตินฺธโร
วัดบุงตะครอง
26
ฐิตญาโณ
วัดกลางปักธงชัย
27
กาญจนธมฺโม
วัดหนองคึม
28
กิตฺติภทฺโท
วัดชัยมงคล
29
สุทฺธิจาโค
วัดโนนประดู่
30
อติชาคโร
วัดท่าเยี่ยม
31
นรินฺโท
วัดปะคำ
32
อติพโล
วัดตำแย
33
ทีปธมฺโม
วัดฐานราษฎร์ดำรง
34
ชินวโร
วัดหนองพลวงน้อย
35
อตฺถกาโร
วัดจันทึก
36
กนฺตวีโร
วัดป่าภูเขาทอง
37
อชิโต
วัดหนองหว้า
38
อภินนฺโท
วัดสะแก
39
ปญฺญาทีโป
วัดจันทนาราม
40
เมธีวํโส
วัดญาณโศภิตวนาราม
41
อธิปญฺโญ
วัดดอนขวาง
42
สนฺตมโน
วัดโคกพระ
43
อนุตฺตโร
วัดโพธิทองเจริญ
44
โชติธมฺโม
วัดพุทธธรรมวิปัสสนา
45
ปิยปุตฺโต
วัดหนองใหญ่
46
อภินนฺโท
วัดหนองกระทุ่ม
47
อตฺตานุรกฺโข
วัดละลม
48
จิตฺตสํวโร
วัดโคกคูขาด
49
จนฺทปโม
วัดถนนหัก
50
ฐิตธมฺโม
วัดโกรกสำโรง
51
ปณฺฑิโต
วัดดอนอีลุ่ม
52
ฐานิโย
วัดภิรมจิตต์
53
กิตฺติทินฺโน
วัดยางกระทุง
54
อุทาโน
วัดดอนพราหมณ์
55
กิตฺติภทฺโท
วัดโนนตาพรม
56
ตุลิตธมฺโม
วัดโพธิ์งามหนองกุง
57
วรญาโณ
วัดห้วยตะคร้อ
58
ภูริปญฺโญ
วัดป่าโคกโจด
59
คุณวีโร
วัดป่าโคกสะอาดคงคาราม
60
สุจิตฺโต
วัดหนองม่วง
61
สิริธมฺโม
วัดดอนสระจันทร์
62
ญาณโสภโณ
วัดศิริมงคล
63
มหิสฺสโร
วัดป่าสามัคคีธรรม
64
ฐานวุฑโฒ
วัดศิลาวาส
65
ปญฺญาวชิโร
วัดใหม่โกรกสำโรง
66
จนฺทาโก
วัดหนองซ่อมตะเคียนงาม
67
สุจิตฺโต
วัดหนองหญ้าปล้อง
68
ทิตฺตวีโร
วัดบุหัวช้าง
69
สุทฺธสีโล
วัดสระปทุม
70
นาถธมฺโม
วัดตะกุดเครือปลอก
ทั้งหมด 598 รายการ
2 / 12