• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
เตชวโร
วัดนายมวนาราม
22
ฐานิโย
วัดศิริชัยธาราม
23
อุตฺตโม
วัดจอมศรีโสภณ
24
โสภโณ
วัดโสภิตาราม
25
ปภากโร
วัดสว่างคงคา
26
จนฺทโชโต
วัดสว่างคงคา
27
สิริปุญฺโญ
วัดป่าสุขิตาราม
28
นริสฺสโร
วัดสว่างหัวนาคำ
29
กิตติถาวโร
วัดหนองแวงศิลาราม
30
ชยธมฺโม
วัดศิริมงคล
31
ทีฆายุโก
วัดศิริทรงธรรม
32
ญาณวโร
วัดป่าริมคลอง
33
โอภาโส
วัดบ้านผำ
34
ฐิตธมฺโม
วัดทุ่งสว่าง
35
กิตฺติสาโร
วัดเอกสัตย์บำรุง
36
นรินฺโท
วัดบูรณ์
37
ปิยสีโล
วัดศรีประยูรพรหม (ตาผ้าขาว)
38
สิริธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีกระบาก
39
โสภณจิตฺโต
วัดศรีสง่าประชาธรรม
40
เจตชสฺสโร
วัดบ้านหนองสำราญ
41
กตฺปุญฺโญ
วัดบุญบาลประดิษฐ์
42
ปภสฺสโร
วัดอุดรเหล่าอารีย์
43
จนฺทสาโร
วัดป่าหนองสิม
44
โสภโณ
วัดศรีวราหเขต
45
ยสปาโล
วัดชัยมงคล
46
เตชปญฺโญ
วัดนิเวศน์
47
โสภณปุญฺโญ
วัดสะอาด
48
สนฺตกาโย
วัดเหนือ
49
ธีรวณฺโณ
วัดมหาชัย พระอารามหลวง
50
สนฺติมโน
วัดป่าชัยมงคล
51
อภินนฺโท
วัดกลางขี้เหล็ก
52
ปญฺญาทีโป
วัดศรีโนนเรือง
53
ฐิตสีโล
วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์
54
โสภณเมธี
วัดดาวเรือง
55
ธมฺมสาโร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
56
ปคุณธมฺโม
วัดเทพนิมิตวราราม
57
ทีปธมฺโม
วัดไชโย
58
แสนปาลี
วัดธาตุ พระอารามหลวง
59
อคฺคธมฺโม
วัดป่ามิ่งเมือง
60
ญาณสทฺโธ
วัดป่าชัยวัน
61
สิริวณฺณเมธี
วัดธาตุ พระอารามหลวง
62
กตธมฺโม
วัดป่านาเชือก
63
ธมฺมโชโต
วัดศรีสุก
64
เตชปญฺโญ
วัดบ้านหนองผือน้อย
65
อนากุโล
วัดศรีประยูรพรหม (ตาผ้าขาว)
66
ชาคโร
วัดธรรมมงคล
67
กุสลจิตฺโต
วัดเอี่ยมไพบูล์
68
สุชาโต
วัดสุธรรมาราม
69
สุธีโร
วัดหนองอีดำ
70
ถาวรจิตฺโต
วัดสว่างคงคา
ทั้งหมด 1,979 รายการ
2 / 40