• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
781
สิริธมฺโม
วัดอรัญญาวาส
782
วชิรญาโณ
วัดอินทราราม
783
สนฺตเมธี
วัดตาลเรียง
784
กิตติญาโณ
วัดเสลภูมิวนาราม
785
กิตติสาโร
วัดสว่างชัยศรี
786
ฉวิวณฺโณ
วัดราษี
787
ธมฺมเมธี
วัดวิจารณ์สว่างโศก
788
กุสลจิตฺโต
วัดจำปา
789
คุตฺตสีโล
วัดบูรพาราม
790
ติกขฺปญฺโญ
วัดหนองหล่ม (ศรีบุญเรือง)
791
ปญฺญาธารโก
วัดจันทรังษี
792
กตสาโร
วัดมิ่งเมืองพลาราม
793
กวิสฺสโร
วัดมงคลหลวง
794
กิตฺติวณฺโณ
วัดสว่างวิจารณ์
795
จรณธมฺโม
วัดหนองไผ่
796
สุมงฺคโล
วัดเหล่าใหญ่เหนือ
797
อณุโร
วัดสุมังคลาราม
798
สีลสุทโธ
วัดเหล่าใหญ่เหนือ
799
กนฺตสีโล
วัดทรงธรรม
800
กิตฺติสาโร
วัดบ้านโคกมอน
801
วชิรวํโส
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
802
มหาวีโร
วัดศรีสว่างอารมณ์
803
กมฺมสุทโธ
วัดท่าเกษมสามัคคี
804
ติสฺสโร
วัดบ้านแดง
805
พทฺธกวี
วัดโพธิ์ทอง
806
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดเหนือ
807
ฐานะสัมปันโน
วัดป่าธรรมอุทยาน
808
นิสภมุนิ
วัดธรรมพิทักษ์
809
สุเมโธ
วัดสันติวิหาร
ทั้งหมด 1,979 รายการ
40 / 40