• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
สิริปญฺโญ
วัดศิริชัย
22
อุตฺตโร
วัดนาล้อม
23
กนฺตวีโร
วัดโพธิ์ศรี
24
ยติกโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
25
สุธมฺโม
วัดไผ่ล้อม
26
อาภาธโร
วัดชัยภาษิต
27
อินฺทสโร
วัดท่าประทาย
28
สุชาโต
วัดโพธิ์ชัยปอพาน
29
สนฺติกโร
วัดโพธิ์ศรี
30
สํวโร
วัดพรสุริวนาราม
31
ธมฺมทินโน
วัดบ้านวังหิน
32
ตปสีโล
วัดหนองแวงใต้
33
จรณธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีนวล
34
ฐานุตฺตโร
วัดหนองหิน
35
อคฺคธมฺโม
วัดบวรมงคลอีตื้อ
36
ธมฺมธโร
วัดดอนเงิน
37
สุจิตฺโต
วัดโพธิ์ทอง
38
จนฺทสาโร
วัดหนองหว้า
39
ฉนฺนธมฺโม
วัดประชานิมิต
40
ฐิตโสภโณ
วัดสว่างชัยศรี
41
ผาสุโก
วัดหนองกุง
42
สิริธมฺโม
วัดสว่างอารมย์
43
สารวุฑฺโฒ
วัดโคกไร่
44
ปญฺญาวโร
วัดเกษบุรีดอนก่อ
45
กนฺตธมฺโม
วัดศรีสว่าง
46
กวิวํโส
วัดมงคลเทพประสิทธิ์
47
สุภาจาโร
วัดธรรมนิมิต
48
เมตฺติโก
วัดน้ำจ้อย
49
จนฺทิโก
วัดดงเค็ง
50
ญาณธีโร
วัดสะอาดเจริญศิลป์
51
กลฺยาโณ
วัดห้วยทราย
52
เตชธมฺโม
วัดบ้านตาหลุง
53
ฐานิโย
วัดบ้านจอมทอง
54
จนฺทปญฺโญ
วัดราษฎร์สังคม
55
กิตติญาโญ
วัดสระแก้วหนองคู
56
กตปุญฺโญ
วัดโพนสวาง
57
ฐานิสสฺโร
วัดป่าไตรภูมิ
58
ธีรภทฺโท
วัดหนองกุง
59
จารุธมฺโม
วัดวุฒิวราราม
60
ฐิตปญฺโญ
วัดหลุบแซง
61
มหาญาโณ
วัดศรีชุมพร
62
จนฺทปุณโณ
วัดโคกล่าม
63
ชวนปญฺโญ
วัดป่ามอดินแดง
64
ฐานิสสฺโร
วัดเวฬุวัน
65
กตปุญโญ
วัดโคกเสือเฒ่า
66
สนฺตวโร
วัดนิมิตรมงคล
67
สงฺขวโร
วัดวารินทราวาส
68
จกฺกธมฺโม
วัดปัจจิมเชียงยืน
69
ภูมิมนุญฺโญ
วัดห้วยทราย
70
เทวเตโช
วัดเหนือแวงน่าง
ทั้งหมด 416 รายการ
2 / 9