• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
161
อตฺตสาโร
วัดดงแคน
162
ถาวโร
วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง
163
ถาวโร
วัดโพธิ์ทองวนาราม
164
อภิญาโณ
วัดโพธาราม
165
ชยาภาโส
วัดราษฎร์สังคม
166
จนฺทสุทโธ
วัดดงเค็ง
167
จนฺทูปโม
วัดโนนตูม
168
จนฺทปญฺโญ
วัดสว่างนิคม
169
ญาณธโร
วัดหนองแวง
170
สีลคุโณ
วัดราษฎร์บำรุง
171
คุณสาโร
วัดหนองแปน
172
กิตติสาโร
วัดสว่างชัยศรี
173
ติกขฺปญฺโญ
วัดหนองหล่ม (ศรีบุญเรือง)
174
กิตฺติวณฺโณ
วัดสว่างวิจารณ์
175
ติสฺสโร
วัดบ้านแดง
176
ฐานะสัมปันโน
วัดป่าธรรมอุทยาน
ทั้งหมด 416 รายการ
9 / 9