• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
181
เมธิโก
วัดสว่างนาวี
182
จกฺกวโร
วัดสุนทรธรรมาราม
183
ตปสีโล
วัดหนองเรือ
184
สุวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์สุข
185
เตชปญฺโญ
วัดโพนสูง
186
จกฺกวโร
วัดสุวรรณาราม
187
สุขกาโม
วัดราษฎร์อุดม
188
คุณากโร
วัดบุปผาราม
189
กนฺตสีโล
วัดศรีพินีวัณ
190
จนฺทวาโร
วัดสำราญบ้านหนองส้าว
191
จนฺทสาโร
วัดราษฎร์บำรุง
192
อติพโล
วัดบ้านหนองแวง
193
ธีรวโร
วัดโสธาราม
194
จนฺทสีโล
วัดศิลาพัฒนาภูมิ
195
จารุวณฺโณ
วัดขุมเงิน
196
สีลเตโช
วัดอินทร์อุทิศ
197
เลขธมฺโม
วัดสว่างโหรา
198
จนฺทปญฺโญ
วัดรังตาลสามัคคี
199
อิสฺสรธมฺโม
วัดโคกฮัง
200
กมโล
วัดท่าสะแบง
201
รตนปญฺโญ
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
202
อุตฺตโม
วัดศรีอริยวงศ์
203
จตฺตมโร
วัดสว่างสระทอง
204
ปสนฺโน
วัดชีโนวาทดำรง
205
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
206
วชิรญาโณ
วัดอินทราราม
207
กิตติญาโณ
วัดเสลภูมิวนาราม
208
จรณธมฺโม
วัดหนองไผ่
209
กิตฺติสาโร
วัดบ้านโคกมอน
210
มหาวีโร
วัดศรีสว่างอารมณ์
211
สุเมโธ
วัดสันติวิหาร
ทั้งหมด 481 รายการ
10 / 10