• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
สนฺตจิตโต
วัดบ้านยางน้อย
22
อภิวิชโร
วัดโพธิ์วราราม
23
ปญฺญาทีโป
วัดโพธิสมพร
24
ปญฺญาวชิโร
วัดดงสวรรค์
25
อภิปญฺโญ
วัดสุมังคลาราม
26
ยสินฺทโร
วัดตลาดแคร์หัวหนอง
27
กตธมฺโม
วัดสระบัวบ้านสา
28
เตชธมฺโม
วัดนาคูใต้
29
ปภากโร
วัดสว่างอารมณ์
30
อรุโณ
วัดสิทธิไชยาราม
31
จนฺทธมฺโม
วัดศรีเมืองจันทร์
32
สนฺตมโน
วัดโพธิ์ชัยดงเหนือ
33
ตปสีโล
วัดทุ่งสว่างดอนกลาง
34
สมฺปุณโณ
วัดป่าจันทนศิลาวาส
35
ถาวโร
วัดโพธิ์ชัย
36
ญาณาภิรโต
วัดดงสวาง
37
ถามวโร
วัดสว่างวารีหนองน้อย
38
ปญฺญาพโล
วัดโพธิ์ชัยวนาราม
39
ปญฺญาวโร
วัดบ้านโนนสะอาด
40
ปภากโร
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
41
ถาวโร
วัดสว่างคงคา
42
อภโย
วัดป่าวิเวก
43
สติสัมปันโน
วัดโพธิ์ศรีกระเดา
44
ญาณธีโร
วัดแก้วสำเร็จ
45
เมตฺติโก
วัดโพธิวรารม
46
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดสว่างคงคา
47
อภินนฺโท
วัดสว่างโพธิ์ศรี
48
นิปุโณ
วัดโพธิ์ศรีบึงไฮ
49
เตชวณฺโณ
วัดสังคมพัฒนา
50
ธมฺมรโต
วัดภูปอ
51
ปุญญฺวุตโฒ
วัดกลางโสภณ
52
ฐานชโย
วัดสุวรรณวารีหนองแวง
53
ถาวโร
วัดหัวคูดินประชาอุทิศ
54
ปภสฺสโร
วัดนาตาล
55
ปภากโร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
56
คุณวโร
วัดบ้านสร้างแสน
57
ถาณวีโร
วัดสามัคคีพัฒนา
58
ชินวโร
วัดสวนโคก
59
นาถสีโล
วัดอุทัยกุดโดน
60
ฐิตมโน
วัดสี่แยกสมเด็จ
61
ธมฺมภาณี
วัดโพธิ์ชัย
62
อุตตฺโร
วัดศรีสะอาดนามน
63
อาตาปโก
วัดนาคูใต้
64
ญาณวีโร
วัดบูรพาโคกเครือ
65
วิจกฺขโณ
วัดป่าธรรมพิทักษ์
66
สิริจนฺโท
วัดบ้านบึง
67
ธมฺมวโร
วัดเหนือ
68
ธิติวฑฺโฒ
วัดสี่แยกสมเด็จ
69
จนฺทิโก
วัดโพธิ์ชัยวนาราม
70
นาคเสโณ
วัดชัยมงคล
ทั้งหมด 297 รายการ
2 / 6