• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
101
อภิญาโณ
วัดสิทธิไชยาราม
102
กลฺยาโณ
วัดวิเศษไชยศรี
103
จิรวฑฺฒโน
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
104
จารุวณฺโณ
วัดอรัญญิกาเสนานิคม
105
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีเครือวัลย์
106
มหาญาโณ
วัดสว่างนิวรณ์นาแก
107
กิตติปญฺโญ
วัดมหามัจฉาราม
108
ยโสธโร
วัดท่าคันโท
109
ฐิตธมฺโม
วัดโนนเปลือย
110
ธีรปญฺโญ
วัดสว่างนิวรณ์นาแก
111
อินทปัญโญ
วัดมงคลหนองแสง
112
ฉนฺทกาโม
วัดสว่างชัยศรี
113
เตชปญฺโญ
วัดศรีสุมังคลาราม
114
ฐานจาโร
วัดสุธรรมาราม
115
ปภากโร
วัดบ้านแวดทรายมูล
116
อุตฺตมสีลโป
วัดป่าสุขประเสริฐ
117
วชิโร
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
118
ฐิติโก
วัดศรีนวลเจริญ
119
วายาโม
วัดกกต้อง
120
ธมฺมทินฺโน
วัดบ้านม่วงกุล
121
รตนโชโต
วัดกุดอ้อ
122
จารุวณฺโณ
วัดดอนสนวน
123
วิสุทฺธิญาโณ
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
124
สุคณฺโธ
วัดสิทธิไชยาราม
125
สาทโร
วัดราษฎร์คงคาสีมาราม
126
ทนฺตาจาโร
วัดสว่างหัวนาคำ
127
จกฺกวโร
วัดอโศการาม
128
ธมฺมปาโล
วัดโพธิ์ศรียางคำ
129
ติสฺสวโร
วัดหนองหญ้าปล้อง
130
ฐานวโร
วัดท่าพระงาม
131
กตปุญฺโญ
วัดชูเถาวัลย์
132
สญฺญโม
วัดบ่อแก้ว
133
คมฺภีรปญฺโญ
วัดป่ารัตนาราม
134
ฐานวโร
วัดอุทัยโนนเขวา
135
สุปติฎจิโต
วัดวารีราษฎร์
136
โอภาโส
วัดโนนหัวเขื่อน
137
อินฺทสาโร
วัดกลางภูแล่นช้าง
138
หิริธมฺโม
วัดสว่างบึงทอง
139
ปภงฺกโร
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
140
จารุวณฺโณ
วัดส้มป่อยโพธาราม
141
จนฺทธมฺโม
วัดป่าหนองบัว
142
รกฺขิตธมฺโม
วัดบ้านลาด
143
สุมงฺคโล
วัดเหล่าใหญ่เหนือ
144
สีลสุทโธ
วัดเหล่าใหญ่เหนือ
145
วชิรวํโส
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
146
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดเหนือ
147
นิสภมุนิ
วัดธรรมพิทักษ์
ทั้งหมด 297 รายการ
6 / 6