• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ปิยธมฺโม
วัดเทพนิมิตร
22
กนฺตสีโล
วัดใหม่บางคล้า
23
อกิญจโน
วัดทองนพคุณ
24
ธมฺมจาโร
วัดบ้านกล้วย
25
ปุญญาวุโธ
วัดสุทธาวาส
26
ปุญญาวุโธ
วัดต้นตาล
27
ขนฺติโก
วัดเขาดิน
28
สิริภทฺโท
วัดจรเข้น้อย
29
ชุติวณฺโณ
วัดบางปลานัก
30
สุจิตฺโต
วัดพิมพาวาส
31
ชยธมฺโม
วัดประจำรัง
32
จนฺทปฺโชโต
วัดแพรกวังตะเคียน
33
กิตฺติปาโล
วัดหนองแสง
34
สุมุตโต
วัดนาคูโมทนามัย
35
กนฺตสาโร
วัดไผ่ดำเจริญสุข
36
เทวธมฺโม
วัดคลองเตย
37
เตชวโร
วัดสุขาราม
38
ธฺมมกาโม
วัดนาคูโมทนามัย
39
จตฺตมโล
วัดไทรทอง
40
กนฺตธมฺโม
วัดบางตลาด
41
ปคุโณ
วัดใหม่บางคล้า
42
ถิรสีโล
วัดโพธิ์บางคล้า
43
โรจนวฺโส
วัดหัวเนิน
44
กนฺตสีโล
วัดประตูน้ำท่าไข่
45
จิรธมฺโม
วัดประเวศวัฒนาราม
46
ธมฺมวํโส
วัดบึงทองหลาง
47
ฐานิสฺสโร
วัดเทพราช
48
มหชฺฌาสโย
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
49
สิริมงฺคโล
วัดอินทราราม
50
สุภาจาโร
วัดหนองสร้อยติ่ง
51
วิสุทฺโธ
วัดชมโพธยาราม
52
ปญฺญาวโร
วัดมาบนาดี
53
กนฺตปณโณ
วัดแพรกนกเอี้ยง
54
นีลวณฺโณ
วัดสามร่ม
55
จิตฺตสํวโร
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
56
ฐานธมฺโม
วัดพงษาราม
57
วรกิจฺโจ
วัดสัมปทวน(นอก)
58
ปิยสีโล
วัดอุสภาราม
59
คมฺภีรปญฺโญ
วัดเขาถ้ำแรต
60
จนฺทวํโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
61
กิตฺติภทฺโท
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาธรรม(ล่าง)
62
เตชปญฺโฌ
วัดแหลมใต้
63
ฐิตมโน
วัดหนองสร้อยติ่ง
64
หิริธมฺโม
วัดนางาม
65
ภทฺทโก
วัดท่าเกวียน
66
สนฺตมโน
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
67
อภินนฺโท
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
68
จนฺทเมธี
วัดห้วยน้ำทรัพย์
69
ญาณจารี
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
70
กิตฺติปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
ทั้งหมด 286 รายการ
2 / 6