• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
101
สติปญโญ
วัดโพธาราม
102
วชิรญาโณ
วัดบางกระเจ็ด
103
ภทฺทกาโม
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
104
กตปุญฺโญ
วัดนางาม
105
รตนโชโต
วัดอุสภาราม
106
ชตินฺธโร
วัดเปรงไพบูลย์ธัญญหาร
107
สนฺทโร
วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์
108
จารุวฺโส
วัดสระไม้แดง
109
ขนติพโล
วัดประตูน้ำท่าไข่
110
ธีรธมฺโม
วัดอุดมมงคล
111
ปทุโม
วัดพระเขมารามุนี
112
สุนฺทโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
113
ธมฺมสกโข
วัดเทพนิมิตร
114
สิริธโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
115
สุเมโธ
วัดสำมหาชัย
116
ปญฺญาทีโป
วัดบางผึ้ง
117
ปญฺญาวชิโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
118
ฐานุตฺตโม
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
119
อภโย
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาธรรม(ล่าง)
120
เตชธมฺโม
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
121
สิริภทฺโท
วัดมาบนาดี
122
มหาปุญฺโญ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
123
ชติวณฺโณ
วัดนาคูโมทนามัย
124
กิตฺติญาโณ
วัดหนองยางโพธาราม
125
ปสฎฺโร
วัดเขาดิน
126
กตกุสีโล
วัดเขาถ้ำแรต
127
อายุวฑฺฒโก
วัดบึงน้ำรักษ์
128
ถาวรสีโล
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
129
จิรปุญโญ
วัดประชาบำรุง
130
จนฺทสาโร
วัดทองนพคุณ
131
คนฺธสีโล
วัดสามกอ
132
สนฺตจิตฺโต
วัดปากคลองบางขนาก
133
สิริวฑฺฒโน
วัดแหลมใต้
134
ปภาโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
135
ถั่นตึ่ว
วัดอุภัยภาติการาม
136
สุเมธี
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ทั้งหมด 286 รายการ
6 / 6