• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ขนฺติธมฺโม
วัดคลองท่อม
22
เปมสีโล
วัดมงคลนิมิตร
23
เตชวโร
วัดสุวรรณาราม
24
ฐานวีโร
วัดหน้าพระบรมธาตุ
25
อนามโย
วัดราษฎร์รังสรรค์
26
จิรวฑฺฒโน
วัดควนปริงวนาราม
27
สุมงฺคโล
วัดปุญญาราม
28
อมโร
วัดอมรานุยุตต์ (อิมอญ)
29
ฉนฺทกาโม
วัดเทพกระษัตรี
30
อธิจิตฺโต
วัดขจรรังสรรค์
31
สุขิโต
วัดมะปรางงาม
32
สาโม
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
33
ปญฺญาสิริ
วัดขนาน
34
ปทุโม
วัดแก้วโกรวาราม
35
อริญฺชโย
วัดชายนา
36
กตฺธมฺโม
วัดโสภณตีธาราม
37
สุเมโธ
วัดระวิมงคลธรรม
38
พุทฺธสโร
วัดวังมะปราง
39
โกวิโท
วัดป่าหวาย
40
รกฺขิตฺโต
วัดเกาะฐาน
41
สุวณฺโณ
วัดใหม่ไทยเจริญ
42
ยโสธโร
วัดสวนพลาราม
43
นวพโล
วัดเกล็ดแรด
44
ทิวากโร
วัดทรายแดงวนาราม
45
ตปสีโล
วัดเกาะลันตา
46
จิตฺตสํวโร
วัดสุขะ
47
ธมฺมสาโร
วัดท่งยวน
48
ขนฺติวโร
วัดถ้ำวารีริน
49
อหิสโก
วัดธรรมาวุธาราม
50
ธมฺมรตนนาโค
วัดวังตะวันตก
51
ภทฺทิโย
วัดหน้าพระบรมธาตุ
52
ปภสฺสโร
วัดปุญญาราม
53
เตชวโร
วัดศิลาชลเขต
54
ปญฺญาสโร
วัดหลวงครู
55
ฐิตสีโล
วัดหลักช้าง
56
กิตฺติธโร
วัดประดู่หอม
57
อชิโต
วัดมะม่วงเอน
58
คุณธมฺโม
วัดแก้วโกรวราราม
59
สณฺหวาโจ
วัดสุธรรมาราม
60
สุธีโร
วัดมะม่วงขาว
61
สุภาทโร
วัดบางมะรวน
62
ปิยสีโล
วัดกะพังสุรินทร์
63
ฐานวีโร
วัดเทพวนาราม
64
รตนปุรี
วัดพรหมราช
65
ปญฺญาวโร
วัดสำนักสงฆ์ป่าประนิมิตร
66
กุสลจิตฺโต
วัดเตาปูน
67
สาคโร
วัดบ้านตัวอย่าง
68
เตชปญฺโญ
วัดศิลาชลเขต
69
โชติปญฺโญ
วัดสระเหรียง
70
สากยปุตโต
วัดเขาดิน
ทั้งหมด 436 รายการ
2 / 9