• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
161
อติเมโธ
วัดอุปนันทาราม
162
เขมจิตฺโต
วัดบางสาร
163
ปนฺตรโต
วัดนันทาราม
164
อินฺทโชโต
วัดสำนักขัน
165
สุริยวํโส
วัดท้าวราษฎร์
166
อรุโณ
วัดคลองสน
167
กตปุญฺโญ
วัดเขาพนมไตย์
168
อตฺตธมฺโม
วัดโคกยาง
169
ธมฺมทีโป
วัดควนคลัง
170
ปทีโป
วัดสระไคร
171
ปญฺญาทีโป
วัดใหญ่ชัยมงคล
172
จารุวํโส
วัดหน้าพระบรมธาตุ
173
สุนฺทราจาโร
วัดมงคลนิมิตร
174
โชติญาโณ
วัดนิกรวราราม
175
เตชธโร
วัดมัชฌิมภูผา
176
กลฺยาโณ
วัดโคกปราด
177
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
178
อภิชาโต
วัดทุ่งยาว
179
ถิรธมฺโม
วัดหอยกัน
180
สุธมฺโม
วัดศิลาชลเขต
181
เตชพโล
วัดสว่างอารามณ์
182
ขนฺติโก
วัดวังหลาม
183
อหึสโก
วัดบ้านงาม
184
กิตติปญฺโญ
วัดนิคมปากจั่น
185
กิตฺติคุโณ
วัดกาญจนาราม
186
อินฺทโชโต
วัดเตาปูน
187
คุณยุตฺโต
วัดเชิงทะเล
188
อตฺตสาโร
วัดวังตะวันออก
189
อมโร
วัดสวนอาย
190
วิจาโร
วัดโภคาฑามาตย์
191
สีลานุโลโม
วัดชุมโลง
192
ฐิตสทฺโธ
วัดเทพสิทธาราม
193
ฐานวีโร
วัดคลองท่อม
194
เกตุธมฺโม
วัดไทรขาม
195
กรณทสฺสี
วัดบ้านหงาว
196
อมโร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
ทั้งหมด 436 รายการ
9 / 9