• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
สากยปุตโต
วัดเขาดิน
22
เตชปญฺโญ
วัดสวนขัน
23
กมฺมสุทฺโธ
วัดแดง
24
กนฺตจาโร
วัดสุวรรณคีรีวงศาราม
25
โกวิโท
วัดบ้านงาม
26
ธมฺมวโร
วัดสว่างอารมณ์
27
อภิจิตฺโต
วัดบางหว้า
28
วชิรธมฺมาภิรกฺโข
วัดป่าตอ
29
ปัญญาวุฑโฒ
วัดทุ่งเฟื้อ
30
สุเมโธ
วัดสัทธาราม
31
ถาวโร
วัดหลวงครู
32
ธมฺมโชโต
วัดคงคาเลื่อน
33
อธิจิตฺโต
วัดศรีสมบูรณ์
34
ชยสิทฺธิโก
วัดขอนหาด
35
ปภากโร
วัดสวนกลาง
36
รกฺขิตธมฺโม
วัดสุชาโต
37
กิตฺติวณฺโณ
วัดโพธาราม (ปากจัง)
38
เขมจาโร
วัดโบสถ์ธาราวดี
39
อคฺคจิตโต
วัดไตรวิทยาราม
40
จิตฺตธมฺโม
วัดท่าสะท้อน
41
ปุญฺญนาโค
วัดศิลาชลเขต
42
ญาณปคุโณ
วัดหน้าพระบรมธาตุ
43
ปิยวณฺโณ
วัดมะปรางงาม
44
ปภสฺสโร
วัดโรงเหล็ก
45
ชยสุโข
วัดพังสิงห์
46
โชติวิปุโล
วัดหมน
47
กตปุญฺโญ
วัดเขาขนอม
48
วชิรวํโส
วัดท้ายสำเภา
49
ฐิตสาสโน
วัดวังตะวันตก
50
วรวฑฺฒโน
วัดศิลาชลเขต
51
สมตฺถิโก
วัดบ่อล้อ
52
รตนโชโต
วัดขรัวช่วย
53
คมฺภีรเมธี
วัดหน้าพระบรมธาตุ
54
ยุทฺธโน
วัดเสาธงทอง
55
อาทโร
วัดสำนักสงฆ์เทพประสิทธิ์
56
สุตธโร
วัดก่อโพธิ์
57
จิตฺตสํวโร
วัดชะเมา
58
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดบูรณาราม
59
อมโร
วัดคีรีรัตนาราม
60
นนฺทภาณี
วัดนาสนธิ์
61
อนนฺตเมธี
วัดหน้าพระบรมธาตุ
62
สุเมโธ
วัดบ่อล้อ
63
ฐิตสาโร
วัดเจดีย์หลวง
64
ฐานวโร
วัดบูรณาวาส
65
สิริเมธี
วัดนาสนธิ์
66
ธมฺมนรินฺโท
วัดสระไคร
67
อุตฺตโม
วัดมะม่วงทองเมธาราม
68
เตชธโร
วัดบางสะพาน
69
ขนฺติธมฺโม
วัดท่าไทร
70
ธมฺมานนฺโท
วัดธุดงคสถานนครธรรม
ทั้งหมด 240 รายการ
2 / 5