• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
81
ปุญฺญลาโภ
วัดเสาธงทอง
82
วรปญฺโญ
วัดประดิษฐาราม
83
ชาครธมฺโม
วัดสระน้ำขาว
84
ปริปญฺโญ
วัดหลวงครู
85
ฐานธมฺโม
วัดกระดังงา
86
ชินปุตฺโต
วัดเสาธงทอง
87
มุนินฺโท
วัดคงคาสวัสดิ์
88
โอภาโส
วัดโบสถ์ธาราวดี
89
โชติปญฺโญ
วัดวังตะวันตก
90
อสิญาโณ
วัดนาควารี
91
ปิยวณฺโณ
วัดขนาบนาก
92
สุรปญฺโญ
วัดท่าพญา
93
จตฺตมโล
วัดทองพูน
94
ฐิตธมฺโม
วัดวังหีบ
95
เตชธมฺโม
วัดนาเหรง
96
อคฺควิริโย
วัดแพร่
97
ธมฺมโชติ
วัดลำนาว
98
เขมจิตฺโต
วัดบางสาร
99
ปนฺตรโต
วัดนันทาราม
100
อินฺทโชโต
วัดสำนักขัน
101
สุริยวํโส
วัดท้าวราษฎร์
102
กตปุญฺโญ
วัดเขาพนมไตย์
103
อตฺตธมฺโม
วัดโคกยาง
104
ธมฺมทีโป
วัดควนคลัง
105
ปทีโป
วัดสระไคร
106
ปญฺญาทีโป
วัดใหญ่ชัยมงคล
107
จารุวํโส
วัดหน้าพระบรมธาตุ
108
เตชธโร
วัดมัชฌิมภูผา
109
กลฺยาโณ
วัดโคกปราด
110
ถิรธมฺโม
วัดหอยกัน
111
สุธมฺโม
วัดศิลาชลเขต
112
เตชพโล
วัดสว่างอารามณ์
113
อหึสโก
วัดบ้านงาม
114
กิตฺติคุโณ
วัดกาญจนาราม
115
อินฺทโชโต
วัดเตาปูน
116
อตฺตสาโร
วัดวังตะวันออก
117
อมโร
วัดสวนอาย
118
สีลานุโลโม
วัดชุมโลง
119
ฐิตสทฺโธ
วัดเทพสิทธาราม
120
เกตุธมฺโม
วัดไทรขาม
ทั้งหมด 240 รายการ
5 / 5